Да­рож­ны збор. Што зменіц­ца?

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ме­ханізм спа­гнан­ня да­рож­на­га збо­ру ў Бе­ла­русі зменіц­ца. Та­кая ін­фар­ма­цыя пра­гу­ча­ла ў эфі­ры тэле­ка­на­ла …Бе­ла­русь 1» са спа­сыл­кай на пер­ша­га на­мес­ніка пр­эм'ер-мініст­ра Аляк­сандра Тур­чы­на.

У Бе­ла­русі ство­ра­на між­ве­да­мас­ная ра­бо­чая група па вы­пра­цоў­цы ўз­год­не­на­га ра­ш­эн­ня па пы­тан­нях вы­зна­ч­эн­ня па­рад­ку спа­гнан­ня дзяр­жаў­най по­шлі­ны за вы­да­чу даз­во­лу на до­пуск транс­парт­на­га срод­ку да ўд­зе­лу ў да­рож­ным ру­ху, уста­наў­лен­ня кан­тро­лю за яе вы­пла­тай. Кіруе яе ра­бо­тай Аляк­сандр Тур­чын. Па­вод­ле яго слоў, су­ма па­дат­ку за­ста­нец­ца ра­ней­шай, а ме­ханізм спа­гнан­ня зменіц­ца. «Прын­цып: езд­зіш – пла­ці. Калі вы­ехаў на ма­шыне, у ця­бе павін­на бы­ць апла­та гэтай дзярж­по­шлі­ны. Міні­маль­ны пе­ры­яд – ме­сяц. Езд­зіш ме­сяц, калі лас­ка, за­пла­ці за ме­сяц. Калі ты пла­ціш адра­зу за год, буд­зе пані­жа­ю­чы ка­эфі­цы­ент – ка­ля 80 пра­ц­эн­таў ад гэтай су­мы. Мы ад­вяз­ва­ем яе ад вы­пла­ты тэ­ха­гля­ду», – ска­заў пер­шы ві­цэ-пр­эм'ер.

Пра­ект уз­год­не­на­га ра­ш­эн­ня між­ве­да­мас­най ра­бо­чай групе неаб­ход­на пад­рых­та­ва­ць і ўнес­ці ў Са­вет Міністраў да 1 лю­та­га 2019 го­да.

Уклю­ч­энне служ­бо­вы­мі асо­ба­мі ар­гані­за­цый, якія зай­ма­юц­ца экс­плу­а­та­цы­яй жыл­фон­ду і пра­дастаў­ля­ю­ць ЖКП або якія наліч­ва­ю­ць пла­ту за ЖКП і пла­ту за ка­ры­станне жы­лым па­мяш­кан­нем, ліш­ніх сум у жы­роўку пры­вод­зі­ць да па­пяр­эд­жан­ня або на­кла­дан­ня штра­фу ў па­ме­ры да 2 ба­за­вых велічынь (1 БВ ця­пер скла­дае Br24,5). Раз­мо­ва ід­зе аб уклю­ч­эн­ні сум за ЖКП, якія пе­ра­вы­ша­ю­ць ко­шт пас­луг, ака­за­ных спа­жы­ў­цу, або сум пла­ты за да­дат­ко­выя ЖКП без за­клю­ч­эн­ня ад­па­вед­ных да­га­во­раў на іх ака­занне са спа­жы­ў­ца­мі, або ін­шых

Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.