Калі ў жы­роў­цы ліш­няя су­ма

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Усту­піў у сі­лу ар­ты­кул 11.83 Код­эк­са Бе­ла­русі аб ад­міністра­цый­ных пра­ва­па­ру­ш­эн­нях …Па­ру­ш­энне па­рад­ку ўклю­ч­эн­ня ў па­ве­дам­ленне сум пла­ты за жыл­лё­ва-ка­му­наль­ныя паслу­гі або ўклю­ч­энне ў яго ін­шых пла­ця­жоў».

пла­ця­жоў, уклю­ч­энне якіх у па­ве­дам­ленне не пра­ду­г­ле­джа­на за­ка­на­даўствам.

Згод­на з ч. 2 гэ­та­га ар­ты­ку­ла тыя ж дзе­ян­ні, зд­зейс­не­ныя паўтор­на на пра­ця­гу ад­на­го го­да пас­ля на­кла­дан­ня ад­міністра­цый­на­га спа­гнан­ня за та­кія ж па­ру­ш­эн­ні, пры­вод­зя­ць да на­кла­дан­ня штра­фу ў па­ме­ры ад 4 да 10 ба­за­вых велічынь.

Як ад­зна­чаў ра­ней на­мес­нік мініст­ра ЖКГ Віталь Смір­ноў, пры вы­яў­лен­ні ліш­ніх сум у па­ве­дам­лен­ні мож­на звяр­нуц­ца ў мяс­цо­вы вы­кан­кам або ад­міністра­цыю ад­па­вед­на­га ра­ё­на го­ра­да. Калі факт пра­ва­па­ру­ш­эн­ня па­цверд­зіц­ца, то на ві­на­ва­тую служ­бо­вую асо­бу паві­нен бы­ць склад­зе­ны ад­міністра­цый­ны пр­ата­кол. Спра­вы аб та­кіх пра­ва­па­ру­ш­эн­нях бу­ду­ць раз­гля­да­ць спе­цы­яль­на ство­ра­ныя ка­місіі. «Усе да­дат­ко­выя паслу­гі мо­гу­ць аказ­вац­ца толь­кі на пад­ста­ве за­клю­ча­на­га са спа­жы­ў­цом ін­ды­ві­ду­аль­на­га да­га­во­ра, пры гэтым жы­ха­ры ма­ю­ць пра­ва ад­мо­віц­ца ад та­кіх пас­луг. На прак­ты­цы ж бы­вае, што люд­зей не праін­фар­ма­валі, да­га­вор не за­клю­чалі, але пла­ту наліч­ва­ю­ць. Гэта неза­кон­на», – да­даў на­мес­нік мініст­ра.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.