Агень­чы­кі па­мя­ці

У апош­нія дні ка­ст­рыч­ніка на­ват тыя, хто даў­но не бы­ваў на мо­гіл­ках, прый­шлі ту­ды, каб пры­бра­ць апа­лае ліс­це, за­палі­ць свеч­ку-ліх­тар, па­маліц­ца і ска­за­ць, ча­сам за­поз­не­нае, «дзя­куй» ці «пра­бач»…

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ура­чы­с­тас­ць Усіх Свя­тых і За­душ­ны дзень – час су­стр­эчы з род­ны­мі і бліз­кі­мі, якіх больш ня­ма по­бач з на­мі, але якія пра­ця­г­ва­ю­ць жы­ць у на­шых успа­мі­нах.

З про­баш­чам па­ра­фіі Уз­вы­ш­эн­ня Свя­то­га Кры­жа ксян­дзом Ан­др­эем Гор­ба­чам мы па­гу­та­ры­лі пра гэтыя дні, пра свя­тых і свя­тас­ць і пра да­па­мо­гу па­мер­лым.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.