За­цем­кі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Глы­бо­кай во­сен­ню, калі ад цё­п­лых ка­ст­рыч­ніц­кіх дзён за­ста­юц­ца толь­кі ўс­па­мі­ны ды за­бы­ты між кніж­ных ста­ро­нак жоўты кля­но­вы лі­сток – на­па­мін аб хут­ка­цеч­на­сці ча­су, мно­гія з нас іду­ць у храм, по­тым на мо­гіл­кі – на су­стр­э­чу з «дзя­да­мі»…

Ліста­па­даўская сла­та на­скрозь праніз­вае не толь­кі існа­сць, але і це­ла – ле­зе пад шалік, за­біра­ец­ца пад каў­нер, а ве­цер, бы аша­ле­лы, гне до­лу го­лыя др­э­вы. Але на мо­гіл­ках, дзе з парт­р­этаў на пом­ні­ках на ця­бе гляд­зя­ць да бо­лю зна­ё­мыя вочы, гэ­та­га не ад­чу­ва­еш.

Няг­лед­зячы на ве­цер, тут ці­ха. Няг­лед­зячы на сла­ту, тут спа­кой­на. Цэ­лы го­рад, дзе знай­шлі апош­ні пры­ту­лак дзя­сят­кі люд­зей, асвят­ля­ец­ца тра­пят­кі­мі агень­чы­ка­мі.

Веч­ны ад­па­чы­нак дай ім, Пане…

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.