Ака­занне палія­ты­ў­най да­па­мо­гі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ака­занне палія­ты­ў­най да­па­мо­гі на су­час­ным эта­пе ў Бе­ла­русі сад­зей­ні­чае заха­ван­ню сем'яў, якія вы­хоў­ва­ю­ць цяж­ка­хво­рых дзя­цей. Аб гэтым за­явіў міністр ахо­вы зда­роўя Ва­ле­рый Ма­лаш­ка на між­на­род­най кан­фер­эн­цыі «Развіц­цё палія­ты­ў­най да­па­мо­гі дзе­цям як рэалі­за­цыя пра­ва цяж­ка­хво­ра­га дзі­ця­ці на дастой­нае жыц­цё».

Бе­ла­русь дэ­ман­струе по­спе­хі ў вы­ходж­ван­ні дзя­цей ран­ня­га ўз­рос­ту, ніз­кую дзі­ця­чую смя­рот­на­сць, але пры­род­жа­ныя па­ро­кі развіц­ця, спад­чын­ныя хва­ро­бы, траў­мы ў дзі­цячым уз­рос­це – усё яш­чэ ак­ту­аль­ная праб­ле­ма. Гэта пры­вод­зі­ць да та­го, што дзі­ця мае патр­э­бу ў пас­та­ян­ным до­гляд­зе і да­па­мо­зе. «Ме­ды­цы­на – ад­зін з ас­ноў­ных ві­даў да­па­мо­гі для та­кіх дзя­цей, ад­нак сён­ня мы больш ак­ты­ў­на пры­ця­г­ва­ем ба­ць­коў і ства­ра­ем для гэ­та­га ўсе маг­чы­мас­ці. Ра­ней бы­ла паліты­ка за­кры­тых дзвяр­эй, у вы­ніку ча­го дзе­ці аказ­валі­ся ў інт­эр­нат­ных уста­но­вах, сем'і ча­ста рас­па­далі­ся, – ад­зна­чыў Ва­ле­рый Ма­лаш­ка. – Ме­навіта ід­эа­ло­гія заха­ван­ня сям'і, до­гля­ду дзі­ця­ці ў да­маш­няй аб­ста­ноў­цы пры­вя­ла да та­го, што з кан­ца 1990-х – па­чат­ку 2000-х га­доў па­раст­кі палія­ты­ў­най да­па­мо­гі сталі ак­ты­ў­на разві­вац­ца, і сён­ня мы дэ­ман­стру­ем вя­лікі пра­гр­эс».

Міністр рас­тлу­ма­чыў, што гэта не толь­кі раз­галі­на­ва­ная сет­ка хос­пі­саў (рэс­пуб­лі­кан­скі і аб­лас­ныя, на ба­зе Да­моў дзі­ця­ці), аддзя­лен­ні до­гля­ду і са­цы­яль­най пе­ра­дыш­кі для ба­ць­коў. Сем'ям з цяж­ка­хво­ры­мі дзе­ць­мі даступ­ны ўсе ві­ды ме­ды­цын­с­кай, са­цы­яль­най, юры­дыч­най пад­т­рым­кі. «Са­мае га­лоў­нае, каб мы сён­ня вы­ра­шы­лі пы­танне за­куп­кі неаб­ход­най ме­ды­цын­с­кай тэхнікі. Гэта і апа­рат штуч­най вен­ты­ля­цыі лёг­кіх, і роз­ныя ка­нек­та­ры і ін­шыя пры­с­та­са­ван­ні, каб да­па­мо­гу ма­глі аказ­ва­ць са­мі ба­ць­кі, і на­ву­чанне ба­ць­коў до­гля­ду. У вы­ніку мы ат­ры­малі зусім ін­шую якас­ць жыц­ця гэтых дзя­цей і іх сем'яў», – да­даў Ва­ле­рый Ма­лаш­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.