Бе­ла­рус­кая пра­дук­цыя ў Кітаі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Экс­парт бе­ла­рус­кай сель­ска­га­спа­дар­чай пра­дук­цыі ў Кітай па вы­ні­ках 2018 го­да склад­зе ка­ля $100 млн, па­ве­да­мілі ў Мініст­эр­стве сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня.

Дэле­га­цыя Мін­сель­гас­хар­чу пры­ня­ла ўд­зел у ад­крыц­ці пер­шай кітай­с­кай вы­стаўкі ім­пар­ту ў Шан­хаі, у час якой прай­шоў між­на­род­ны эка­на­міч­ны фо­рум «Ра­дуж­ны мост».

«Міністр сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Ле­анід Заяц пр­э­зен­та­ваў на гэтым фо­ру­ме экс­парт­ны пат­эн­цы­ял агра­пра­мыс­ло­ва­га ком­плек­су Бе­ла­русі ў плане пас­та­вак на кітай­скі ры­нак. Па­вод­ле яго слоў, да кан­ца бя­гу­ча­га го­да экс­парт бе­ла­рус­кай сель­гас­пра­дук­цыі ў Кітай­скую На­род­ную Рэс­пуб­ліку да­сягне $100 млн», – ад­зна­чыў на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня знеш­не­эка­на­міч­най дзей­на­сці Мін­сель­гас­хар­ча Аляк­сей Баг­да­наў.

Па вы­ні­ках студ­зе­ня-ве­рас­ня гэ­та­га го­да Бе­ла­русь пас­таві­ла ў Кітай пра­дук­таў хар­ча­ван­ня на $52 млн. Лід­зіру­ю­чыя пазі­цыі ў бе­ла­рус­кім экс­пар­це зай­мае ма­лоч­ная пра­дук­цыя, пас­таўкі якой у па­раў­нан­ні з ана­ла­гіч­ным уз­роў­нем 2017 го­да вы­рас­лі ў 9 разоў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.