Двай­ная ўз­на­га­ро­да

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ня­даў­на сталі вя­до­мы пе­ра­мож­цы рэс­пуб­лі­кан­скіх твор­чых кон­кур­саў на леп­шае асвят­ленне ў СМі ўбо­рач­най кам­паніі «Жніво-2018: і хле­бам ад­зі­ны» і на леп­шую пуб­ліка­цыю аб дзей­на­сці ўчаст­ко­вых ін­спек­та­раў мілі­цыі і ўчаст­ко­вых ін­спек­та­раў па спра­вах непаў­на­лет­ніх. Ся­род пе­ра­мож­цаў – за­гад­чы­ца аддзе­ла сель­скай гас­па­дар­кі га­зе­ты «Астра­вец­кая праў­да» Але­на Га­нуліч і вя­дучы тэле­пра­гра­мы «ТВА. ТВой Астра­вец» Дз­міт­рый Ка­ра­левіч.

Твор­чы кон­курс ся­род жур­налістаў «Жніво-2018: І хле­бам ад­зі­ны» пра­вод­зіц­ца што­год. У мі­ну­лым год­зе на­ша «ра­ён­ка» ста­ла яго пе­ра­мож­цам на аб­лас­ным эта­пе. А сё­ле­та ся­род 98 ра­бот Ды­п­ло­мам іі сту­пе­ні Мініст­эр­ства

Здоровье Вни­ма­ние: «Пря­мая ли­ния»!

24 но­яб­ря с 9.00 до 12.00 по те­ле­фо­ну 75-2-40 бу­дет про­во­дить «Пря­мую ли­нию» управ­ля­ю­щий де­ла­ми Ост­ро­вец­ко­го рай­ис­пол­ко­ма На­та­лья Ви­кен­тьев­на БАНИЦЕВИЧ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.