Беларусь і Азер­бай­джан: вы­хад на якас­на но­вы ўз­ро­вень ад­но­сі­наў

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пе­ра­га­во­ры пр­эзід­эн­таў Бе­ла­русі і Азер­бай­джа­на Аляк­сандра Лу­ка­ш­эн­кі і іль­ха­ма Аліе­ва ад­бы­лі­ся 19 ліста­па­да ў Мін­ску ў Па­ла­цы Не­за­леж­на­сці. Азер­бай­джан­скі лі­дар на­пяр­э­дад­ні пры­быў у Беларусь з афі­цый­ным візітам.

У цэ­лым Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка аха­рак­тары­за­ваў пра­вед­зе­ныя пе­ра­га­во­ры з Іль­ха­мам Аліе­вым як плён­ныя, у ход­зе якіх па­цвер­джа­ны стратэ­гіч­ны ха­рак­тар, ад­сут­на­сць праб­лем у двух­ба­ко­вых ад­но­сі­нах, а так­са­ма на­яў­на­сць до­брай волі і імкнен­ня да су­пра­цоўніцтва. «Я вель­мі ца­ню да­вер­ную і шчы­рую ат­ма­сфе­ру су­стр­эч з маім ка­ле­гам. Мы ад­кры­та і плён­на аб­мяр­коў­ва­ем усе без вы­клю­ч­эн­ня пы­тан­ні між­на­род­на­га па­рад­ку дня», – пад­кр­эс­ліў Пр­эзід­энт Бе­ла­русі.

Па­вод­ле яго слоў, у ход­зе пе­ра­га­во­раў ас­ноў­ная ўва­га ўд­зя­ля­ла­ся пас­пя­хо­ва­му ганд­лё­ва-эка­на­міч­на­му і ін­ве­сты­цый­на­му су­пра­цоўніцтву. Да­сяг­ну­ты да­моў­ле­на­сці, якія пас­лу­жа­ць да­дат­ко­вым ім­пуль­сам для яго на­рош­ч­ван­ня.

Вы­дат­ным прыкла­дам уза­е­ма­вы­гад­на­га су­пра­цоўніцтва Пр­эзід­энт на­зваў ра­бо­ту Гян­джын­ска­га аўта­ма­біль­на­га за­во­да, на якім за ад­зі­нац­ца­ць га­доў ужо са­бра­на больш за 10 тыс. трак­та­роў «Бе­ла­рус» і спе­цы­яль­най тэхнікі на іх ба­зе. Прад­пры­ем­ства так­са­ма вы­пус­ці­ла больш за 3,5 тыс. аўта­ма­бі­ляў і пры­ч­эпаў МАЗ. «Ла­калі­за­цыя скла­дае ўжо амаль па­ло­ву. Гэта кра­са­моў­на свед­чы­ць пра вя­лікія маг­чы­мас­ці азер­бай­джан­с­кай пра­мыс­ло­ва­ці і яе вы­со­кі кад­ра­вы пат­эн­цы­ял», – за­ў­ва­жыў Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка.

Беларусь рых­ту­ец­ца пас­таві­ць у Азер­бай­джан но­вую пар­тыю ва­ен­най тэхнікі. Па­вод­ле слоў Іль­ха­ма Аліе­ва, Азер­бай­джан за­да­во­ле­ны ўза­е­мад­зе­ян­нем з Бе­ла­рус­сю ў гэтай сфе­ры, та­му што яе пра­дук­цыя вель­мі якас­ная і эфек­ты­ў­ная. Так­са­ма Азер­бай­джан мае на­мер ад­кры­ць ганд­лё­выя да­мы ў аб­лас­ных цэн­трах Бе­ла­русі.

Па вы­ні­ках пе­ра­га­во­раў у Мін­ску Пр­эзід­эн­ты Бе­ла­русі і Азер­бай­джа­на Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка і Іль­хам Аліеў пры­ня­лі су­мес­ную за­яву. У да­ку­мен­це га­во­рыц­ца аб тым, што мае мес­ца пе­ра­ход на якас­на но­вы ўз­ро­вень ад­но­сін друж­бы і су­пра­цоўніцтва, што ад­па­вя­дае рэаліям XXI ста­годдзя.

Кіраўнікі дзяр­жаў пе­ра­ка­на­ны, што да­лей­шае ўма­ца­ванне дру­жа­люб­ных ад­но­сін і ўза­е­ма­вы­гад­на­га су­пра­цоўніцтва па­між Бе­ла­рус­сю і Азер­бай­джа­нам ад­па­вя­дае кар­эн­ным ін­тар­э­с­ам на­ро­даў абед­звюх краін.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.