Ся­бар Лесік

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па мат­э­ры­я­лах БелТА.

На мі­ну­лым тыд­ні ў Мін­ску прад­ставілі талісман іі Еўра­пей­скіх гуль­няў, якія прой­ду­ць у Мін­ску з 21 па 30 чэрве­ня 2019 го­да. Сім­ва­лам га­лоў­най спар­ты­ў­най пад­зеі ў Бе­ла­русі ў на­ступ­ным год­зе ста­ла лі­ся­ня Лесік.

Ар­гані­за­та­ры рас­ка­за­лі пра ле­ген­ду з'яў­лен­ня Лесіка, якая аб'яд­но­ў­вае вя­до­мы ва ўсім све­це твор літа­ра­ту­ры і бе­ла­рус­кую мі­фа­ло­гію. У каз­цы пра Ма­лень­ка­га прын­ца бы­ло лі­ся­ня, якое на­вучы­ла га­лоў­на­га ге­роя са­праўд­най друж­бе. Ад­нак калі Ма­лень­кі прынц па­ля­цеў на сваю пла­не­ту, лі­ся­ня за­ста­ло­ся, і ўсе яго дум­кі бы­лі толь­кі аб тым, як знай­с­ці но­вых сяброў. По­шукі бы­лі доў­гі­мі, лі­ся­ня­ці да­вод­зіла­ся пас­та­ян­на пры­слу­хоў­вац­ца, та­му яго ву­шы прык­мет­на вы­рас­лі, але ад­ной­чы ён да­ве­даў­ся, што іс­нуе квет­ка, якая спаў­няе ўсе жа­дан­ні, – ле­ген­дар­ная бе­ла­рус­кая Па­па­ра­ць­квет­ка. Лі­ся­ня ад­правіла­ся ў Бе­ла­русь, каб знай­с­ці яе і зд­зейс­ні­ць сваю ма­ру. Шлях у яго быў не бліз­кім, яму да­вя­ло­ся зра­бі­ць мі­льён кро­каў, што мо­жа да­ка­за­ць яго фіт­нес-бран­за­лет.

Лесік апра­ну­ты ў шор­ты і май­ку, на ім бейс­бол­ка з над­пі­сам – сло­га­нам ІІ Еўра­пей­скіх гуль­няў. Яго ко­ле­ры ад­па­вя­да­ю­ць ду­ху спа­бор­ніцтваў: чор­ны сім­валі­зуе ра­шу­час­ць, жоўты – жыц­ця­ра­дасна­сць, зя­лё­ны – развіц­цё, сіні – неса­кру­шаль­на­сць, а чы­рво­ны – энер­гіч­на­сць.

Ар­гані­за­та­ры пры вы­ба­ры талісма­на ат­ры­малі ка­ля 2 ты­сяч ра­бот. Пас­ля та­го як бы­лі адабра­ны фі­наль­ныя ва­ры­ян­ты, над ім яш­чэ паў­го­да пра­ца­валі пра­фесій­ныя ма­ста­кі.

Талісман Лесік ужо ак­ты­ў­ны ў сац­сет­ках, у яго з'явіла­ся свая ста­рон­ка ў Instagram – Lesik_2019.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.