Дзяр­жаў­ны доўг Бе­ла­русі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

За­меж­ная дзяр­жаў­ная за­па­зы­ча­на­сць Бе­ла­русі на 1 ліста­па­да 2018 го­да скла­ла $16,8 млрд, па­вя­лічы­ў­шы­ся з па­чат­ку го­да на $42,7 млн (з улі­кам кур­са­вых роз­ніц), або на 0,3 пра­ц­эн­та.

У студ­зені-ка­ст­рыч­ніку пры­цяг­ну­ты знеш­нія дзяр­жаў­ныя па­зы­кі на су­му $1 млрд 997,9 млн, у тым ліку $739,2 млн – ура­да і бан­каў Расіі, $600 млн – еўра­аб­лі­га­цыі, $325,9 млн – бан­каў КНР, $200 млн – ЕФСР, $128,7 млн – МБРР, $4,1 млн – ЕБРР і ПІБ.

Па­га­ш­энне знеш­ня­га дзяр­жаў­на­га доў­гу з па­чат­ку 2018 го­да скла­ла $1 млрд 809,4 млн, з якіх $800 млн – еўра­аб­лі­га­цыі, $341,4 млн – бан­кі КНР, $336,8 млн урад Расіі, $264,8 млн – ЕФСР, $64,7 млн – МБРР, $1 млн – ЕБРР і ПІБ, $0,7 млн – Та­вар­на-кр­эдыт­ная кар­па­ра­цыя ЗША.

Дзяр­жаў­ны доўг Бе­ла­русі на 1 ліста­па­да склаў Br45,1 млрд і па­вя­лічы­ў­ся ў па­раў­нан­ні з па­чат­кам 2018 го­да на Br2,9 млрд, або на 6,9 пра­ц­эн­та.

Унут­ра­ны дзяр­ждо­ўг па стане на 1 ліста­па­да склаў Br9,6 млрд, па­вя­лічы­ў­шы­ся з па­чат­ку го­да на Br392,5 млн (з улі­кам кур­са­вых роз­ніц), або на 4,3 пра­ц­эн­та.

За студ­зень – ка­ст­рыч­нік 2018 го­да раз­меш­ча­на ўнут­ра­ных ва­лют­ных дзяр­жаў­ных аб­лі­га­цый для юры­дыч­ных і фізіч­ных асоб на су­му $325,3 млн. Кам­пен­са­ва­на ва­лют­ных і руб­лё­вых дзяр­жаў­ных аб­лі­га­цый для юры­дыч­ных і фізіч­ных асоб на су­му $309,8 млн і Br23,1 млн.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.