Ад зме­ны ахвяр вы­нік не мя­ня­ец­ца

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Су­мес­нае рас­піц­цё спірт­ных на­по­яў му­жа і жон­кі няр­эд­ка за­кан­ч­ва­ец­ца скан­да­лам з па­бо­я­мі, а ча­сам – і больш сур’ёз­ны­мі зла­чын­ства­мі. Ад­нак калі ра­ней па­цяр­пе­лы­мі час­цей бы­лі жан­чы­ны, то ў апош­ні час усё мя­ня­ец­ца.

П’яны­мі раз­бор­ка­мі за­кон­чы­лі­ся па­сяд­зел­кі з гар­эл­кай аст­раў­чан­кі і яе му­жаK Жан­чы­на сха­пі­ла нож і ўда­ры­ла ім му­жа ў спі­нуI на­нёс­шы яму цяж­кія ця­лес­ныя паш­код­жан­ніK GGG Ана­ла­гіч­ны вы­па­дак ад­бы­ў­ся непа­да­лёк ад агра­га­рад­ка Гер­вя­тыK Жан­чы­на з сужы­це­лем рас­пі­валі спірт­но­еI нешта не пад­зя­ліў­шыI па­чалі сва­рыц­цаK Каб да­ка­за­ць сваю пра­ва­туI жан­чы­на па­лас­ну­ла муж­чы­ну на­жом у жы­во­тK

У ад­но­сі­нах да агр­эс­іў­ных жан­чын уз­буд­жа­ны кры­мі­наль­ныя спра­выK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.