На ўся­ля­кі вы­па­дак

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

…вы­ра­шыў сха­ва­ць жы­хар ра­ё­на він­тоўку, якую знай­шоў у вёс­цы Пад­лі­пя­ны.

Зброя бы­ла пры­год­ная для страль­быI та­му муж­чы­на пры­вёз яе да­до­му і сха­ваў у па­вет­цыK Ад­нак усё па­та­ем­нае ста­но­віц­ца ві­да­воч­ным: він­тоўку знай­шлі і кан­фіс­ка­валі су­пра­цоўнікі пра­ва­а­хоў­ных ор­га­наўK Муж­чыне да­вяд­зец­ца ад­каз­ва­ць за свой учы­нак па за­ко­нуK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.