Вучыц­ца ніколі не позна

На Астра­веч­чыне прай­шоў ра­ён­ны се­мі­нарI пад­час яко­га аб­мяр­коў­валі пы­тан­ні зімне-стой­ла­ва­га ўт­ры­ман­ня жы­вё­лыI якас­ці ма­ла­ка і невы­твор­ча­га вы­быц­ця жы­вё­лыK

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ГАНУЛіЧI фо­та аўта­ра. ostrov-red@ganulich@tut.by Глав­ное ста­ти­сти­че­ское управ­ле­ние Грод­нен­ской об­ла­сти.

Па­доб­ныя се­мі­на­ры для спе­цы­я­лістаў жы­вё­ла­га­доў­чай галі­ны ра­ё­на пра­ход­зя­ць рэ­гу­ляр­на. Па за­пра­ш­эн­ні ўпраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня ў наш ра­ён не раз пры­язд­жалі спе­цы­я­лі­сты Гро­дзен­ска­га аб­лас­но­га агра­пра­мыс­ло­ва­га са­ю­заI якія дзя­лілі­ся са спе­цы­я­ліста­мі ра­ён­най жы­вё­ла­га­доўлі ню­ан­са­мі тэхна­ло­гіі вы­рош­ч­ван­ня ця­лятI па­веліч­эн­ня на­до­яў. Тым не мен­шI не ва ўсіх гас­па­дар­ках пры­слу­хоў­ва­юц­ца да па­рад спе­цы­я­лістаў і вы­кон­ва­ю­ць іх рэ­ка­мен­да­цыі.

Та­кI за NN ме­ся­цаў бя­гу­ча­га го­да ва­ла­вы на­дой склаў крыху больш за 52 ты­сячы тон ма­ла­ка – гэта 95ISB да 20N7 го­даK На ўз­ро­вень мі­ну­ла­га го­да не вый­шлі дзве гас­па­дар­кі: КСУП …Вар­ня­ны» (77I7B) і КСУП …Мі­халіш­кі» (90I3B)K

Па гэтай пры­чыне се­мі­нар бы­ло вы­ра­ша­на пра­вес­ці ў фор­ме ўза­е­ма­пра­вер­кіI каб гас­па­дар­кі ма­глі і ся­бе па­ка­за­цьI і ў ін­шых па­вучыц­цаK Да сло­ваI жы­вё­ла­га­доўчыя аб’ек­ты для на­вед­ван­ня вы­біралі­ся па хо­ду се­мі­на­раK

– Та­кое ўра­жан­неI што на вы­нік пра­цу­ю­ць толь­кі ў КСУП …Гу­да­гай»K Астат­нія ча­ка­ю­ць невя­до­ма ча­гоI – на­па­чат­ку се­мі­на­ра ска­заў пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­маI на­чаль­нік упраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Руслан Сач­коK – Па­куль не на­вучы­це­ся лічы­ць гро­шыI ніх­то вам не да­па­мо­жаK

На­прыкла­дI усё ма­ла­ко на пе­ра­пра­цоўчыя прад­пры­ем­ст­вы КСУП …Мі­халіш­кі» пас­таў­ляе пер­шым га­тун­кам – і на кож­най здад­зе­най тоне стра­ч­вае N32 руб­ліK Па­ру­ш­энне тэхна­ло­гіі ўт­ры­ман­ня жы­вё­лы і яе карм­лен­няI пра­ц­э­су дой­кі пры­вод­зя­ць да та­гоI што пра най­больш пры­быт­ко­вы га­ту­нак ма­ла­ка – экс­т­ра – тут на­ват не ма­ра­цьK

Пас­ля аб­мер­ка­ван­ня над­зён­ных праб­лем у жы­вё­ла­га­доўліI удзель­нікаў се­мі­на­ра ча­каў аб’езд жы­вё­ла­га­доўчых аб’ек­таўK Яго па­чалі з КСУП …Гу­да­гай»I які некаль­кі га­доў за­пар лід­зіруе ў ра­ён­най вы­твор­час­ці ма­ла­каK

На МТК …Гер­маніш­кі» ў ка­роўні­ках па­сы­па­ны жоўты пя­сок – гэты ме­та­дI асаб­лі­ва ўліч­ва­ю­чы сё­лет­ні дэфі­цыт са­ло­мыI па­раіў узя­ць на ўз­бра­енне кіраўні­кам ін­шых гас­па­да­рак Руслан Міка­ла­евічK Праў­даI з ага­вор­кай: для на­ва­цель­ных і хво­рых ка­роў тр­э­ба пад­сціла­ць усё ж са­ло­муK

На ком­плек­се сё­ле­та з’явіў­ся су­час­ны кор­ма­раз­дат­чык SilokingI які да­з­ва­ляе ап­ты­маль­на зба­лан­са­ва­ць ра­цы­ён для лю­бых груп жы­вё­лыK З яго ра­бо­тай і пазна­ё­мілі­ся пры­сут­ны­яK

МТК …Гер­маніш­кі» ба­дай што ад­зін з ням­но­гіх ком­плек­саў ра­ё­наI дзе ра­бот­нікі пад­рых­та­валі­ся да каляд­ных і на­ва­год­ніх свя­таў і ўпры­го­жы­лі па­мяш­кан­ні і тэ­ры­то­ры­юK На гэта яны не патра­цілі амаль ні ка­пей­кі: усе ўпры­га­ж­эн­ні і дэка­ра­цыі зроб­ле-

■ В те­ку­щем го­ду на­мо­ло­че­но и зер­но­бо­бо­вых куль­тур (в пер­во­на­чаль­но опри­хо­до­ван­ном ве­се)I уро­жай­ность со­ста­ви­ла 23IV цент­не­ра с гек­та­ра. На­ко­па­на 5 101 тон­на кар­то­фе­ляI сред­ний сбор с од­но­го гек­та­ра со­ста­вил 333 цент­не­ра.

■ В те­ку­щем го­ду на­мо­ло­че­но 4 V20 тонн ку­ку­ру­зы на зер­ноI сред­няя уро­жай­ность по рай­о­ну со­ста­ви­ла 102I1 цент­не­ра.

■ На на­ча­ло но­яб­ря свек­ла са­хар­ная убра­на с 98INB пло­ща­дейI под­ле­жа­щих убор­кеK Ва­ло­вой сбор со­ста­вил 76 23V тонн. С од­но­го гек­та­ра по­лу­че­но 47V цент­не­ров кор­не­пло­дов.

■ На N но­яб­ря сель­ско­хо­зяй­ствен­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми за­го­тов­ле­но 88 617 тонн кор­мо­вых еди­ниц всех ви-

40 561 тон­на зер­но­вых

ны са спад­руч­ных мат­э­ры­я­лаўK Ля ўва­х­о­ду ў ма­лоч­ны блок вар­ту ня­се вя­сё­лы сне­гавік і ба­ба з дзе­да­мI а ў камп’ютар­най …га­ры­ць» ка­мінK Ну і як тут не сфа­та­гра­фа­вац­ца на па­мя­ць?

МТК …Кяр­ня­ны» КСУП …Вар­ня­ны» па на­до­ях не вый­шаў на ўз­ро­вень мі­ну­ла­га го­да – тым не менш заха­ва­на­сць ця­лят тут да­ся­гае N00BK Га­лоў­нае – у пер­шыя хвілі­ны жыц­ця на­паі­ць ця­лят­ка ма­ло­зі­ва­мK Ві­да­цьI кяр­нян­скія жы­вё­ла­во­ды з гэтай за­да­чай спраў­ля­юц­ца до­браK

Акра­мя гэ­та­гаI удзель­нікі се­мі­на­ра па­бы­валі на МТК …Бе­разоўка» КСУП …Вар­ня­ны»I МТК Ры­тань»I МТФ …Кя­меліш­кі» РУП …Астра­вец­кі саў­гас …Па­доль­скі»I МТК …Мар­ку­ны»I МТФ …Мі­халіш­кі» КСУП …Мі­халіш­кі»I МТК …Рымд­зю­ны» і МТФ …Са­ка­лой­ці» КСУП …Гер­вя­ты»K

Пад­вес­ці вы­нікі се­мі­на­ра і пад­зя­ліц­ца ўра­жан­ня­мі ад яго мы па­прасілі пер­ша­га на­мес­ніка на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Воль­гу Вік­та­раў­ну Ум­рых­і­ну:

– Для на­вед­ван­ня жы­вё­ла­га­доўчыя аб’ёк­ты вы­біралі­ся спан­тан­наI без па­пяр­эдж­ван­няI каб пра­ца­ўнікі не паспе­лі на­вес­ці …гля­нец»K Пры­ем­на бы­ло на­ве­да­ць МТК …Ры­тань»: там цал­кам за­клад­зе­ны ся­наж­на-сілас­ныя тран­ш­эіK Добра пад­рых­та­валі­ся ў КСУП …Гер­вя­ты»K На жальI праб­ле­мы з карм­лен­нем і ўт­ры­ман­нем жы­вё­лы па-ра­ней­ша­му ёс­ць у …Мі­халіш­ках» і …Вар­ня­нах»K

Як ска­за­ла Воль­га Вік­та­раў­наI та­кія се­мі­на­ры-ўза­е­ма­пра­вер­кі пла­ну­ец­ца пра­вод­зі­ць кож­ны ме­сяц – пры­нам­сіI пад­час зімне-стой­ла­ва­га пе­ры­я­дуK Для пра­вер­кі бу­ду­ць вы­біра­ць дзве-тры гас­па­дар­кіI каб на­ве­да­ць больш жы­вё­ла­га­доўчых аб’ёк­таўK дов кор­мов. В рас­че­те на услов­ную го­ло­ву ско­та (для об­ще­ствен­но­го по­го­ло­вья) за­го­тов­ле­но по 3NIS цент­не­ра кор­мо­вых еди­ни­цK

■ За де­сять ме­ся­цев те­ку­ще­го го­да сель­ско­хо­зяй­ствен­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми ре­а­ли­зо­ва­но ско­та на убой (в жи­вом ве­се) 5 VV6 тон­нI про­из­ве­де­но мо­ло­ка – 47 782 тон­ны.

■ За ян­варь-сен­тябрь 20N8 гK в ор­га­ни­за­ци­ях сель­ско­го хо­зяй­ства рай­о­на по­лу­че­но 3 084 тыс. руб­лей чи­стой при­бы­ли. Рен­та­бель­ность про­даж за ян­варь-сен­тябрь 20N8 гK со­ста­ви­ла 6%.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.