Вяс­ко­вая га­ра­джан­ка

Нез­дар­ма ка­жу­цьI што шляхі гас­под­нія неспа­вя­даль­ныя: не ўга­да­е­шI ку­дыI у якую кроп­ку пла­не­тыI ця­бе за­кіне сва­воль­нік-лёсK

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Але­на ЮРКОЙЦЬ.

Гэта ця­пер Але­на Ма­це­ю­саў­на Чар­няўская пра­цуе да­яр­кай на ма­лоч­на-та­вар­ным ком­плек­се …Ры­тань» – а калісь­ці жан­чы­на бы­ла ад­ным з леп­шых канды­та­раў у Ка­ра­ган­дзе: жы­ла ў цэн­тры го­ра­даI а з жы­вё­лы ў яе бы­ла толь­кі кош­каK

– На Астра­веч­чы­ну нас …пе­ра­цяг­ну­ла» свя­кроўкаK Ро­дам яна з Астра­веч­чы­ныI з Вя­ліка­га Ся­лаI але ўсё жыц­цё пра­жы­ла ў Ка­зах­ста­неI толь­кі пад ста­рас­ць на рад­зі­му вяр­ну­ла­сяI – рас­каз­вае жан­чы­наK – Па­ча­ла­ся пе­ра­бу­до­ваI сталі за­кры­вац­ца прад­пры­ем­ст­выK Му­жа ска­ра­ціліI штат канды­тар­ска­га цэ­хаI дзе я пра­ца­ва­лаI так­са­ма па­чалі …рэ­за­ць»K Ад­чу­ва­ла: дзеньI дваI тыд­зень – і я за­ста­ну­ся без ра­бо­тыK

За маг­чы­мас­ць пе­ра­е­ха­ць у Бе­ла­русь яны з му­жам уха­пілі­сяI як за вы­ра­та­валь­ную са­ло­мін­ку…

Чар­няўскія за ка­пей­кі пра­далі кват­э­ру ў цэн­тры Ка­ра­ган­дыI рас­пра­далі ма­ё­мас­ць… Усё на­жы­тае за га­ды су­мес­на­га жыц­ця змяс­ціла­ся ў ад­ну тор­бач­куK

– Ці бы­ло страш­на? – пе­ра­пытвае жан­чы­наK – Ка­нешне! У Ка­ра­ган­дзе на­ла­д­жа­ны бы­тI род­ны­яI бліз­кіяK А я еха­ла ў чу­жую краі­нуK Не ве­да­лаI дзе за­ўт­ра бу­ду спа­ць і што ес­ці – гэта па­ло­ха­лаK

Бе­ла­русь су­стр­э­ла Чар­няўскіх бяз­меж­ны­мі збож­жа­вы­мі па­ля­міI гу­сты­мі ля­са­мі і бла­кітам азё­раў і рэкK

– Пры­ро­да ў Ка­ра­ган­дзе вель­мі ад­роз­ні­ва­ец­ца ад бе­ла­рус­кай: су­ц­эль­ны стэпI го­рыI а ноч­чу хо­лад­наI – пра­ця­г­вае жан­чы­наK – У Бе­ла­русі я ўпер­шы­ню ў жыц­ці ўба­чы­ла ра­су – ду­ма­лаI што гэта до­ждж прай­шоўK

На­пе­рад­зе Але­ну Ма­це­ю­саў­ну ча­ка­ла яш­чэ шмат ад­крыц­цяў…

Сяд­зе­ць на шыі ў све­кры­ві жан­чыне не да­з­ва­ля­ла сум­ленне і янаI га­ра­джан­каI якая ба­чы­ла ка­роў ды аве­чак толь­кі на ма­люн­кахI пай­ш­ла пра­ца­ва­ць у кал­гасK

– Са­ма зд­зіў­ля­ю­сяI як да­ла ўся­му ра­дыK На­вучы­ла­ся і ка­роў даі­цьI і ацё­лы пры­ма­цьI – га­во­ры­ць жан­чы­наK

Калісь­ці ў кал­га­се 50-годдзя ВЛКСМ ад­ным з на­кірун­каў ра­бо­ты бы­ла авеч­ка­га­доў­ляK На­па­чат­ку 2000-х та­га­час­ны стар­шы­ня СВК …Стра­ча» Ва­ле­рый Ру­но­віч вы­ра­шыў ад­наві­ць ста­рую доб­рую спра­вуK У Ля­хавіц­кім ра­ёне за­ку­пілі шэс­ць аве­ча­кI якіх ра­зам з му­жам у Вя­лікім Ся­ле да­гля­да­ла Але­на Ма­це­ю­саў­наK

– По­тым мы пе­рабралі­ся ў Ры­тань – тут нам выд­зелі жыл­лёK У саў­га­се муж пра­цуе ў бу­даўні­чай бры­гад­зеI я – да­яр­кай на ком­плек­сеI – рас­каз­вае жан­чы­наK

У групу да Але­ны Ма­це­ю­саў­ны трап­ля­ю­ць хво­рыя і но­ва­цель­ныя ка­ро­вы – іх на ком­плек­се до­я­ць асоб­на ад ас­ноў­на­га ма­лоч­на­га стат­каK

– Хво­рую жы­вё­лу мож­на па ва­чах паз­на­ць: стаі­ць сум­на­яI ні­бы га­ла­ву ў ва­ду апус­ціў­шыI – га­во­ры­ць да­яр­каK – Мас­ціт­ныя бры­ка­юц­ца – сас­кі ба­ля­цьK

Але­на Чар­няўска­яI хо­ць на­рад­зіла­ся і вы­рас­ла ў го­рад­зеI лічы­ць ся­бе вяс­ко­вай – яна не ўяў­ляе свай­го жыц­ця без ага­ро­дуI лю­бі­мі­цы ка­ро­вы Іскры і рос­ных ран­каўK

А неаб­сяж­ны стэп жан­чыне толь­кі сніц­ца…

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.