Вя­лікая спра­ва ў ма­лень­кіх на­кры­ў­ках

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Таі­са СЯМЁНАВА.

Да­бра­чын­ныя спра­выI мілас­эр­на­сцьI спа­га­да да бліж­ня­га – усё гэта ад­люстроў­вае даб­ры­ню на­шых сэр­цаў. Ад­зін з прыкла­даў та­кой да­па­мо­гі – удзел у пра­ек­це …Но­вае жыц­цё ў аб­мен на на­кры­ўкі».

У Спон­даўскім дзі­цячым сад­зе – сяр­эд­няй шко­ле гэта дабра­чын­ная ак­цыя стар­та­ва­ла яш­чэ ле­там. Дзе­ці з эн­тузіяз­мам па­д­ха­пілі ід­эю: ім ці­ка­ва збіра­ць яр­кія і роз­ныя па па­ме­ру на­кры­ўкі ад бут­элек, ка­вы, пар­фу­му,

Чы­та­чы да­па­ма­га­ю­ць

кін­дар-сюр­пры­заў, ле­каў і пры­праў! Школь­нікі не про­ста іх збіралі, а на­ват спа­бор­ні­чалі – у ка­го на­кры­вак больш і якія з іх пры­га­ж­эй­шыя. Але га­лоў­нае, што дзе­ці ра­зу­ме­ю­ць, якую ка­ры­с­ць мо­гу­ць пры­нес­ці хво­рым дзе­цям ма­лень­кія на­кры­ўкі.

У шко­ле зай­ма­ец­ца ўся­го 55 вуч­няў, а за асен­нія ме­ся­цы бы­ло са­бра­на больш за 4 000 на­кры­вак. Асаб­лі­вай ак­ты­ў­на­сцю вы­лучы­лі­ся ча­ц­вя­рак­лас­ні­ца Ан­гелі­на Алеш­чан­ка і вы­ха­ван­ка дзі­ця­ча­га сад­ка Палі­на Ян­кой­ць.

Ра­бі­ць доб­рыя спра­вы про­ста. Мы га­то­вы прый­с­ці на да­па­мо­гу! Да­лу­чай­це­ся і вы!

Але­на ПАМЕЦЬКАI Спон­даўскі НПК.

Чы­тач рас­каз­вае

коль­кі жыт­ня­га і пшаніч­на­га хле­ба, піра­гоў і са­лод­кай вы­печ­кі вы­пус­кае хле­ба­кам­бі­нат, дзе, ак­ра­мя на­ша­га го­ра­да і ра­ё­на, лю­бя­ць і куп­ля­ю­ць пра­дук­цыю аст­ра­вец­кіх хле­ба­пё­каў і канды­та­раў, якія яе но­выя ві­ды неў­за­ба­ве з’явяц­ца на на­шым ста­ле. І да­ве­далі­ся шмат ці­ка­ва­га – з від­эа­філь­маў і пр­э­зен­та­цый, якія па­ка­за­ла гос­ця.

А яш­чэ яна пры­нес­ла ў па­ча­сту­нак све­жань­кія, цёп­лень­кія, ду­х­мя­ныя піра­гі з тва­ра­гом і ма­кам, ды і ўд­зель­нікі клу­ба прый­шлі з гас­цін­ца­мі. Во­дар све­жай ду­х­мя­най вы­печ­кі пры­ем­на ка­зы­таў на­сы.

Быў і яш­чэ ад­зін зва­ны гос­ць – му­зы­кант, кам­пазітар і спя­вак Аляк­сандр Пятро­віч Аль­ховік. І ён так­са­ма прый­шоў з па­да­рун­ка­мі, толь­кі му­зыч­ны­мі: вы­ка­наў на сак­са­фоне цу­доў­ную кам­пазі­цыю Рай­ман­да Паўл­са і прас­пя­ваў сваю пес­ню. Ат­ры­малі­ся цё­плыя сяброўскія па­сяд­зел­кі з гар­ба­тай, піра­га­мі і му­зы­кай.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.