Хлеб, піра­гі і му­зы­ка

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Уд­зель­нікі вет­эран­ска­га клу­ба …Ак­ты­ў­нае даў­га­лец­це» ў чар­го­вы раз са­бралі­ся ў чы­таль­най за­ле біб­ліят­экі па­га­ва­ры­ць пра са­мы га­лоў­ны пра­дукт на на­шым ста­ле – хлеб.

Біб­ліят­эка­ры пад­рых­та­валі з гэтай на­го­ды пазна­валь­ную кніж­ную вы­ста­ву «У хле­бе – веліч зям­лі і неба». А каб раз­мо­ва бы­ла прад­мет­най і змя­стоў­най, кіраўнік клу­ба Да­ну­та Фран­ца­ў­на Чар­ну­ш­э­віч за­прасі­ла ў гос­ці ды­р­эк­та­ра Астра­вец­ка­га хле­ба­кам­бі­на­та Ма­ры­ну Улад­зі­сла­ваў­ну Ма­сой­ць. Да­пыт­лі­выя пен­сія­нер­кі адра­зу «за­сы­палі» яе пы­тан­ня­мі:

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.