Від­эа­а­гляд па-аст­ра­вец­ку

Леп­шыя бук­тр­эй­ле­рыI рас­пра­ца­ва­ныя вуч­ня­мі школI вы­бралі на Астра­веч­чы­неK

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Пад­рых­та­ва­ла Але­на ЯРАШЭВіЧ. ostrov-red.yaroshevic­h@tut.by

Ра­ён­ны этап аб­лас­но­га кон­кур­су бук­тр­эй­ле­раў …Мой род­ны кутI як ты мне мiлы­KKK»I пры­све­ча­на­га Году ма­лой рад­зі­мыI стар­та­ваў на Астра­веч­чыне яш­чэ во­сен­нюK

За­да­ча пе­рад школь­ні­ка­мі і іх на­стаўні­ка­мі ста­я­ла ня­про­стая: рас­пра­ца­ва­ць рэк­лам­на-пр­э­зен­та­цый­ны від­эа­ролік на кні­гу або твор лю­бі­ма­га бе­ла­рус­ка­га аўта­раK

– Са­мым скла­да­ным бы­ло вы­бра­ць кні­гуI – рас­каз­вае ар­гані­за­тар кон­кур­су ў Гу­да­гай­с­кай сяр­эд­няй шко­леI на­стаўні­ца бе­ла­рус­кай мо­вы і літа­ра­ту­ры Іры­на Міка­ла­еў­на Жал­то­кK – Ха­це­ла­сяI каб аўтар і яго тво­ры бы­лі ці­ка­вы­мі дзе­ця­мK

Жа­да­ю­чых ста­ць удзель­ні­ка­мі ра­ён­на­га эта­пу кон­кур­су бы­ло няш­матK Пе­ра­мож­цаў вы­зна­чалі ў дзвюх на­мі­на­цы­ях: ся­род вуч­няў сяр­эд­ніх і стар­эй­шых кла­саўK

Пе­ра­мо­гу ў пер­шай на­мі­на­цыі жу­ры ад­да­ло ву­чані­цы СШ №N Алі­се Сяр­жа­на­вай за бук­тр­эй­лер па кні­зе інэ­сы Багд­зевіч …Кір­маш на клум­бе»K Дру­гое мес­ца …за­бра­ла» гер­вяц­кая школь­ні­ца Лі­за Алек­се­я­вец за пр­э­зен­та­цыю кні­гі Ні­ны Ры­бік …Свае і чу­жыя»K

У дру­гой на­мі­на­цыі пер­шае мес­ца за­ня­лі гу­да­гай­скія школь­нікі Кан­стан­цін Пятро­віч, Ве­раніка Баг­да­но­віч і На- тал­ля Сві­ла за бук­тр­эй­лер на збор­нік вер­шаў Алё­ны Ры­бік iaNinaK Ды­п­лом дру­гой сту­пе­ні пры­суд­жа­ны Ка­раліне Войш­ка з Рымд­зюн­с­кай сяр­эд­няй шко­лы з літоўс­кай мо­вай на­ву­чан­ня за пр­э­зен­та­цыю тво­ра Ада­ма Міц­кеві­ча …Гра­жы­на»K

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.