Аб дзяр­жаў­най пад­т­рым­цы

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У Беларусі ста­но­віц­ца больш стро­гім па­ра­дак ака­зан­ня дзяр­жаў­най фі­нан­са­вай пад­т­рым­кі.

Указ №N0I які Пр­эзід­энт Беларусі пад­пі­саў N0 студ­зе­няI уносі­ць шэраг змя­нен­няў ва Указ №N06 …Аб дзяр­жаў­ных пра­гра­мах і ака­зан­ні дзяр­жаў­най фі­нан­са­вай пад­т­рым­кі»K

Уста­ноў­ле­наI што дзярж­пад­т­рым­ка мо­жа аказ­вац­ца ў вы­ключ­ных вы­пад­ках па ра­ш­эн­ні Пр­эзід­эн­та толь­кі ў вы­гляд­зе прад­стаў­лен­ня бюд­ж­эт­най па­зы­кі для рэалі­за­цыі ін­ве­сты­цый­ных пра­ек­таўI якія прай­шлі дзяр­жаў­ную ком­плекс­ную экс­пер­ты­зу і ма­ю­ць ста­ноў­чае за­клю­ч­эн­неK

Ука­зам уда­клад­не­на ко­ла асобI якія мо­гу­ць раз­ліч­ва­ць на дзярж­пад­т­рым­куK У спіс тра­пілі юры­дыч­ныя асо­бы – рэзід­эн­ты Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь (за вы­клю­ч­эн­нем бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цыйI бан­каўI Бан­ка развіц­ця Бе­ла­русіI стра­ха­вых і ня­бан­каўскіх кр­эдыт­на- фі­нан­са­вых ар­гані­за­цыйI калі ін­шае не ўста­ноў­ле­на кіраўніком дзяр­жа­вы) і ін­ды­ві­ду­аль­ныя прад­п­ры­маль­нікіK

Пры гэтым умо­вай ака­зан­ня дзярж­пад­т­рым­кі зDяў­ля­ец­ца да­сяг­ненне прад­пры­ем­ствам ас­ноў­ных па­каз­чы­каў дзей­на­сці: рэн­та­бель­на­сць про­да­жаўI пра­дук­цый­на­сць пра­цыI зні­ж­энне ўз­роў­ню за­трат на вы­твор­час­ць і рэалі­за­цыю пра­дук­цы­іK Кар­эк­ціроўка па­каз­чы­каў у да­лей­шым за­ба­ра­ня­ец­цаK Калі гэтыя па­каз­чы­кі не бу­ду­ць да­сяг­ну­тыI па­зы­чаль­нік паві­нен буд­зе дат­эр­мі­но­ва вяр­ну­ць бюд­ж­эт­ныя срод­кіK

Да­ку­мен­там так­са­ма ўвед­зе­ны аба­вя­зак па што­га­до­вым прад­стаў­лен­ні па­зы­чаль­ні­кам зве­стак аб да­сяг­нен­ні ас­ноў­ных па­каз­чы­каўI на­прам­ках вы­ка­ры­стан­ня па­зы­кі і вы­ка­нан­ні аба­вя­за­цель­стваў па да­га­во­рыK За­ма­ца­ва­ны ме­ханізм вы­зна­ч­эн­ня льгот­ных ста­вак па кр­эды­тахI што вы­да­юц­ца ў якас­ці фі­нан­са­вай пад­т­рым­кі пры рэалі­за­цыі дзяр­жаў­ных пра­гра­мK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.