За ду­хоў­нае адра­дж­энне

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Беларусі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ўручыў пр­эміі «За ду­хоў­нае адра­дж­энне» і спе­цы­яль­ныя пр­эміі дзе­я­чам куль­ту­ры і ма­стацтва, «Бе­ла­рус­кі спар­ты­ў­ны Алімп». Цы­ры­монія ўз­на­га­родж­ван­ня ад­бы­ла­ся на мі­ну­лым тыд­ні.

Па вы­ні­ках 20N8 го­да пры­суд­жа­ны ча­ты­ры пр­эміі …За ду­хоў­нае адра­дж­энне»K Імі ад­зна­ча­ны пра­цоў­ныя ка­лек­ты­вы і прад­стаўнікі рэ­лі­гій­ных абDяд­нан­няў за ак­ты­ў­ную дзей­на­сць у гу­манітар­най сфе­рыK

За вы­дат­ныя да­сяг­нен­ні ў сфе­ры пра­фесій­на­га ма­стацтваI на­род­най і ама­тар­скай ма­стац­кай твор­час­ціI на­ву­чан­ня і пат­ры­я­тыч­на­га вы­ха­ван­ня твор­чай мо­лад­зіI дабра­чын­най дзей­на­сціI якія ат­ры­малі гра­мад­скае прызнан­неI пры­суд­жа­ны дзе­вя­ць спе­цы­яль­ных пр­эмій Пр­эзід­эн­та Беларусі дзе­я­чам куль­ту­ры і ма­стацтваK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.