Вад­зі­цель­скі ме­да­гляд

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па мат­э­ры­я­лах БелТА.

Мініст­эр­ства ахо­вы зда­роўя па­шы­ры­ла маг­чы­мас­ць до­пус­ку да кіра­ван­ня аўто.

У пры­ват­на­сціI змя­нен­ні за­кра­нулі па­цы­ен­таў са зла­я­кас­ны­мі ўтвар­эн­ня­міK Згод­на з но­вым пе­ралі­кам про­ці­па­ка­зан­нем зDяў­ля­юц­ца толь­кі зла­я­кас­ныя ўтвар­эн­ні 4-й клініч­най групы (люд­зіI якія ма­ю­ць патр­э­бу ў палія­ты­ў­най да­па­мо­зе) без якіх-небудзь умоў до­пус­куK Ра­ней ся­род про­ці­па­ка­зан­няў бы­лі зла­я­кас­ныя ўтвар­эн­ні на лю­бой ста­ды­іI да кіра­ван­ня па­цы­ен­ты да­пус­калі­ся толь­кі пас­ля ляч­эн­ня і на пад­ста­ве за­клю­ч­эн­ня ўра­ча-ан­ко­ла­га пры ўмо­ве рэмісііK

Да­ку­мен­там так­са­ма па­шы­ра­ны мед­па­ка­зан­ні да кіра­ван­ня ме­ханіч­ны­мі транс­парт­ны­мі срод­ка­міI у тым ліку для ін­валі­даўK У пры­ват­на­сціI пры па­ру­ш­эн­ні функ­цый апор­на-ру­халь­на­га апа­ра­ту пра­ду­г­ле­джа­на маг­чы­мас­ць пра­цоў­най за­ня­тас­ціK Тое ж да­ты­чыц­ца і люд­зей з па­ру­ш­эн­нем слы­ху – яны так­са­ма мо­гу­ць бы­ць да­пуш­ча­ны да кіра­ван­ня аўта­ма­білем з маг­чы­мас­цю пра­цоў­най за­ня­тас­ціK

Асо­бы з двух­ба­ко­вай глу­хатой ра­ней пра­ход­зілі ме­ды­цын­скі паўтор­ны агляд раз у два га­дыK Ця­пер – раз у 5 га­доўK Гэта да­ты­чыц­ца катэ­го­рыі …В»K Пры гэтым па­ды­ход да кіра­ван­ня аўта­ма­білем з катэ­го­ры­я­мі …С»I …a»I а так­са­ма трак­та­ра­мі за­ста­ец­ца ра­ней­шым – гэ­та­га патра­буе за­бес­пяч­энне бяс­пе­кі пе­ра­воз­кі па­са­жы­раўI гру­за­ўK

Ця­жар­ныя жан­чы­ныI якія ма­ю­ць вад­зі­цель­скае па­свед­чанне катэ­го­рыі …В»I ця­пер на лю­бым тэр­міне ця­жар­на­сці мо­гу­ць кіра­ва­ць ма­шы­найK Ра­ней гэта за­ба­ра­ня­ла­ся з 30 тыд­няў ця­жар­на­сціK

Ак­ра­мя та­гоI упа­рад­ка­ва­ны тэр­мі­ны аба­вяз­ко­ва­га ме­ды­цын­ска­га паўтор­на­га агля­ду вад­зі­це­ляўK Пры нека­то­рых за­хво­рван­нях гэтыя тэр­мі­ны па­вя­лі­ча­ныK На­прыкла­дI ра­ней пас­ля ін­фарк­ту мія­кар­да да­пус­калі да кіра­ван­ня аўто праз годI ця­пер – праз 6 ме­ся­ца­ўK Ця­пер паўтор­ны агляд пер­шыя два га­ды буд­зе што­га­до­вы­мI у да­лей­шым – раз у два га­дыK Ра­ней пра­ход­зі­ць паўтор­ны агляд неаб­ход­на бы­ло што­га­до­ваK

Што да­ты­чыц­ца про­ці­па­ка­зан­няў па зро­куI то пе­раг­ле­джа­ны тэр­мі­ны на­зіран­ня пас­ля пра­вед­зе­ных апе­ра­цый­ных умя­шан­няўK

Так­са­ма зме­не­ны абDём аб­сле­да­ван­няў і кан­с­уль­та­цый ура­чоў­спе­цы­я­лістаўK Гэта да­ты­чыц­ца люд­зейI ма­ю­чых за­хво­рван­ніI што ўва­х­од­зя­ць у пе­ралікK

Па­ра­дак ме­да­гля­ду і ра­бо­та вад­зі­цель­скіх ка­місій за­ста­юц­ца ра­ней­шы­міK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.