НО­ВАЕ ЖЫЦ­ЦЁ. САВЕТЫ

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пер­шы кал­гас у Бе­лай Вад­зе быў ар­гані­за­ва­ны ў 1949 год­зе. У яго аб’яд­налі­ся жы­ха­ры вё­скі і на­ва­коль­ных ху­та­роў. Яму далі на­зву ў го­нар Кан­стан­ці­на Зас­ло­на­ва, а пер­шым стар­шы­нёй абралі Улад­зі­мі­ра Лук­шу. По­тым пе­рай­ме­на­валі ў «Свет­лы шлях». Калі да­лучы­лі вёс­ку Ясень, кал­гас стаў на­сі­ць імя Ва­ра­шы­ла­ва. У 1960 год­зе прай­ш­ла яш­чэ ад­на рэар­гані­за­цыя: рас­паз­налі гэтую хітрую схе­му і не па­клалі ка­нец іх са­лод­ка­му жыц­цю.

Муж­чы­ны з Бе­лай Ва­ды Іосіф Лукша, Франц Міх­но­віч, Улад­зі­мір Ілюк, Іван Ро­маш бы­лі ўд­зель­ні­ка­мі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Ро­маш слу­жыў поль­скім афі­ц­эрам, быў у па­лоне. У кан­цы 80-х ці па­чат­ку 90-х пры­язд­жалі з поль­ска­га тэле­ба­чан­ня, зды­малі пра яго да­ку­мен­таль­ны фільм.

Жы­ве ў Бе­лай Вад­зе Ры­шард Се­маш­кевіч – унук сяб­ра ство­ра­на­га Казі­мірам Сва­я­ком «Хаўру­са сва­я­коў» Ада­ма са зна­ка­мі­та­га ро­ду Се­маш­кеві­чаў, са­мым яр­кім і вя­до­мым прад­стаўніком яко­га быў свя­тар­па­эт Ян­ка Бы­лі­на.

Ган­на Гас­пер­ская на­рад­зіла­ся не ў са­мой вёс­цы, а непа­да­лёк, на ху­та­ры, але Бе­лую Ва­ду яна лічы­ць род­най, бо сю­ды хад­зі­ла ў школу, тут жы­ву­ць яе сяброўкі дзя­цін­ства. Як і боль­шас­ць мо­лад­зі, пас­ля шко­лы яна вы­еха­ла ў Віль­ню, а ад­туль – на кам­са­моль­скую бу­доў­лю ў Крас­на­ярск. Там бы­ло 7 бу­дат­ра­даў, у тым ліку і з Асе­ціі. Пас­ля га­да­во­га кан­трак­ту яна па­е­ха-

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.