Ван­дроўкi і за­ў­ва­жын­кі АП­эш­кі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пры­вітанне, мае юныя і да­ро­слыя сяб­ры! Ой, як даў­но мы з ва­мі не ба­чы­лі­сяне чулі­ся – цэ­лы год! Развіталі­ся ж яш­чэ ў 2018-ым, а ўжо па­ло­ву ме­ся­ца 2019-га прай­шло…

Ска­жы­це, а што вам на Но­вы год Дзед Ма­роз па­да­рыў? Вось мне – тое, што я па­прасі­ла: цю­бінг! Ле­тась я не паспе­ла на ім па­ка­тац­ца, то ўжо сё­ле­та, вы­ра­шы­ла, што тр­э­ба аба­вяз­ко­ва пра­ве­ры­ць, што гэта та­кое. Ад­ной­чы Палін­ка, як пер­шы снег вы­паў, даз­волі­ла мне ад­зін ра­зок на ім з гор­кі з’еха­ць. Так клас­на! І з’явіла­ся ў мяне ма­ра: зай­ме­ць улас­ны цю­бінг, каб з гор­кі ка­тац­ца, калі за­ха­чу, а не та­ды, калі Палін­ка даз­волі­ць. Дзяўчын­ка я, мне зда­ец­ца, вы­ха­ва­ная і та­му не ста­ла ба­ць­кам-жур­налістам га­ла­ву ду­ры­ць, а Дзе­ду Ма­ро­зу пісь­мо на­пі­са­ла і ў ля­доў­ню на ноч па­кла­ла. І ўяў­ля­е­це: ран­кам 1 студ­зе­ня пра­чы­на­ю­ся, а пад ёл­кай – но­вень­кі цю­бінг!

Толь­кі на Но­вы год сне­гу не бы­ло, і па­да­ру­нак свой я не змаг­ла пра­ве­ры­ць у спра­ве. За­тое за­раз – са­праўд­ная зі­ма: і снег, і ма­роз. А з імі – і гор­кі, і кат­кі, і лы­жы! Раз­дол­ле! Але на ка­ток мне па­куль ра­на: кань­кі я ў Дзе­да Ма­ро­за на на­ступ­ны год па­прасі­ць збі­ра­ю­ся – нель­га ж усё адра­зу, праў­да? Ён хо­ць і ча­раўнік, але калі ўсе дзе­ці пач­ну­ць па сто па­да­рун­каў за­каз­ва­ць, то і ў ча­раўніка мо­гу­ць гро­шы скон­чыц­ца. А да лы­жаў я па­куль не да­рас­ла... Так што з усіх зі­мо­вых за­баў у мяне ад­на за­ста­ла­ся – гор­ка!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.