Каля­доўш­чы­кі ў цэн­тры

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ад Ра­жаства Хры­сто­ва­га да Хрыш­ч­эн­ня доў­жац­ца Свят­кі – па­ра ра­дас­ці і ве­ся­лос­ці. У гэтыя дні спрад­ве­ку бы­ло за­вед­зе­на на­вед­вац­ца ў кож­ны дом і він­ша­ва­ць гас­па­да­роў са свя­там Хры­сто­ва­га На­ра­дж­эн­ня, жа­да­ць шчас­ця і зда­роўя, прым­на­ж­эн­ня даб­ра­бы­ту і пры­быт­ку ў ха­це.

А ця­пер каля­доўш­чы­кі ўзя­лі за мо­ду на­вед­вац­ца і ў офі­сы ар­гані­за­цый. Гэтую доб­рую тра­ды­цыю пад­т­рым­лі­ва­ю­ць у Тэ­ры­та­ры­яль­ным цэн­тры са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва.

Ня­даў­на сю­ды за­віталі каля­доўш­чы­кі – ва­каль­ная група «Ак­са­міт­кі» на ча­ле з Васілём Кар­пя­цом. Ні­вод­на­га ка­бі­не­та не аб­мі­нулі, усіх су­пра­цоўнікаў павіталі.

Дзед Ма­роз, Каля­да і іх спа­да­рож­нікі, ка­зач­ныя пер­са­на­жы, ве­ся­лілі жар­та­мі ды пес­ня­мі, разыг­ры­валі за­баў­ную бяс­прой­грыш­ную ла­тар­эю. У ад­каз гас­па­да­ры ка­бі­не­таў не ску­пілі­ся на са­лод­кія па­ча­стун­кі. І быў агуль­ны, на ўсіх, па­да­ру­нак – цу­доў­ны на­строй.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.