Двай­ны юбілей

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Але­на ЯРАШЭВіЧ, фо­та аўта­ра. ostrov-red.yaroshevic­h@tut.by

Пад­зяч­ным пісь­мом ка­міт­эта Тац­ця­ну Чар­няўскую, Га­на­ро­вай гра­ма­тай Астра­вец­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Яні­ну Па­на­сюк і Пад­зяч­ным пісь­мом рай­вы­кан­ка­ма Ні­ну Алек­сан­дро­віч, Свят­ла­ну Бо­г­дан і Але­ну Ку­ры­лу.

Пад­час ура­чы­с­тас­ці стар­шы­ня ра­ён­на­га са­ве­та вет­эра­наў Рас­ціслаў Герт уз­га­даў вы­то­кі фар­міра­ван­ня бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­на­сці і на­га­даў пра цяж­кія мо­ман­ты на­шай гісто­ры­іI пад­час якіх бе­ла­рус­кі на­род змог вы­ста­я­ць і пра­ця­г­вае жы­ць і разві­ва­ць сваю краі­нуK

– Сён­ня мы га­на­рым­сяI што заха­валі сваю неза­леж­на­сцьI і за гэта ўд­зяч­ны на­ша­му Пр­эзід­эн­ту Аляк­сан­дру Лу­ка­ш­эн­куI – ад­зна­чыў Рас­ціслаў Гер­тK

Доб­рым сло­вам успа­мі­налі ўсіх ты­хI хто зра­біў свой жыц­цё­вы вы­бар на ка­ры­с­ць слу­ж­эн­ня люд­зя­мK Гэта ра­бот­нікі са­цы­яль­най аба­ро­ныI якіх у ра­ёне наліч­ва­ец­ца ка­ля 400 ча­ла­векK

Ме­навіта ты­мI хто пра­цуе ва ўпраў­лен­ні па пра­цыI за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­ро­неI Тэ­ры­та­ры­яль­ным цэн­тры са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтваI фон­дзе са­цы­яль­най аба­ро­ныI вет­эра­нам пра­цы сіст­эмы са­цы­яль­най аба­ро­ны бы­лі ад­рас­а­ва­ны він­ша­ван­ніI гра­ма­тыI пад­зяч­ныя пісь­мы і па­да­рун­кі стар­шы­ні ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­ны Таль­чукI стар­шы­ні Гер­вяц­ка­га сель­са­ве­та Лю­цыі ЛяхI на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня па пра­цыI за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне Ва­ле­рыя Бар­та­ш­э­ві­чаI стар­шы­няў ра­ён­на­га аб’яд­нан­ня праф­са­ю­заў Рас­ці­сла­ва Бразін­ска­гаI ра­ён­ных ар­гані­за­цый …Бе­лая Русь» Іры­ны Рат­кевічI …Бе­ла­рус­кі са­юз жан­чын» На­тал­лі Бані­ц­э­вічI Бе­ла­рус­ка­га та­ва­ры­ства Чы­рво­на­га Кры­жа Ма­ры­ны Гай­дукI Бе­ла­рус­ка­га фон­да мі­ра Аль­до­ны Су­х­адоль­скайI ін­спек­та­ра ра­ён­на­га аддзе­ла па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях Аляк­сандра Са­ча­каI ды­р­эк­та­ра Тэ­ры­та­ры­яль­на­га цэн­тра са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва Вік­та­ра Жда­но­ві­чаK

Га­на­ро­вы­мі гра­ма­та­мі ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў бы­лі ўз­на­га­род­жа­ны Ва­ле­рый Бар­та­ш­э­віч і Ак­са­на Свір­ска­яI пад­зяч­ныя пісь­мы рай­са­ве­та ат­ры­малі Люд­мі­ла Аўд­зей, Тац­ця­на Ва­хо­віч, Люд­мі­ла Шлы­ко­віч і Рэна­та Януль­чык.

Га­на­ро­выя гра­ма­ты ўпраў­лен­ня па пра­цыI за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне ўру­ча­ны Тац­цяне Сце­па­но­віч, Галіне Мілаш, Ма­рыне Вай­ц­юль, На­тал­лі Гай­да­но­віч, інэ­се Міх­но­віч і Ліліі Ян­кой­ць; га­на­ро­выя гра­ма­ты Астра­вец­ка­га ра­ён­на­га аб’яд­нан­ня праф­са­ю­заў – Вік­та­ру Жда­но­ві­чу, На­тал­лі Ган і Ва­ле­рыю Бар­та­ш­э­ві­чу; пад­зя­кі ра­ён­най ар­гані­за­цыі …Бе­ла­рус­кі са­юз жан­чын» – Ма­рыне Гай­дук, ірыне Які­мен­ка і Ге­на­эфе Юш­кевіч; пад­зя­кі ра­ён­най ар­гані­за­цыі …Бе­лая Русь» – іва­ну Муш­ніц­ка­му, Эду­ар­ду Аўд­зею, Вія­ле­це Броў­цы; пад­зяч­ныя пісь­мы ра­ён­най ар­гані­за­цыі …Бе­ла­рус­кае та­ва­ры­ства Чы­рво­на­га Кры­жа» – Та­ма­ры Лук­шы і Воль­зе Ля­хо­віч; па­мят­ныя ме­далі Мініст­эр­ства па над­звы­чай­ных сіту­а­цы­ях – Вік­та­ру Жда­но­ві­чу і Свят­лане Са­фран­ко­вай; Га­на­ро­вая гра­ма­та Тэ­ры­та­ры­яль­на­га цэн­тра са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва – Алене Шпа­кI пад­зяч­ныя пісь­мы – Галіне Саль­ма­но­вічI Алене Жда­но­віч, Ганне Ва­лю­кевіч. Па­да­ру­нак ад ра­ён­най ар­гані­за­цыі …Бе­ла­рус­кі фонд мі­ра» ат­ры­ма­ла аддзя­ленне дзён­на­га зна­ход­жан­ня для ма­ла­дых ін­валі­даў і па­жы­лых гра­мад­зянK

Доб­ры на­стройI усмеш­кі і ра­дас­цьI а так­са­ма му­зыч­ныя і тан­ца­валь­ныя ну­ма­ры па­да­ры­лі ўсі­мI хто са­браў­ся ў кі­на­кан­ц­эрт­най за­ле …Астра­вец»I ар­ты­сты ра­ён­най эст­ра­дыI на­род­ны хор вет­эра­наў пра­цыI вы­ха­ван­цы дзі­ця­чай шко­лы ма­стацтваўI хар­эа­гра­фіч­ны і ва­каль­ны ка­лек­ты­вы Тэ­ры­та­ры­яль­на­га цэн­тра са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтваK

В свой про­фес­си­о­наль­ный празд­ник и в день O0-ле­тия об­ра­зо­ва­ния МЧС ост­ро­вец­кие спа­са­те­ли по­да­ри­ли ост­ров­ча­нам арт-объ­ект …Ка­ре­та без­опас­но­сти»K

Это са­мая на­сто­я­щая ка­ре­та – ко­ва­на­яI на ко­ле­са­хI со стиль­ны­ми фо­на­ря­миI удоб­ны­ми ла­воч­ка­миI по­жар­ным на­со­со­мI ло­го­ти­пом МЧС и те­ле­фо­на­ми служ­бы спа­се­ния N0N и NNOK Раз­ме­сти­лась она во вто­ром мик­ро­рай­оне го­ро­да – око­ло но­вой по­жар­ной ава­рий­но-спа­са­тель­ной ча­сти №P по ули­це Ко­рот­ке­ви­чаK Ав­тор это­го про­из­ве­де­ния – уже из­вест­ный Аль­фред Юру­шI ко­то­рый сде­лал ска­мей­ку без­опас­но­стиI став­шую од­но­вре­мен­но по­дар­ком к NS5-ле­тию по­жар­ной служ­бы и 550-ле­тию Ост­ров­цаK

На от­кры­тии арт-объ­ек­та бы­ло мно­го­люд­но – здесь со­бра­лись не толь­ко ра­бот­ни­ки МЧСI но и ве­те­ра­ны служ­быI

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.