ДА ВЕДАМА!

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

У цэн­тры пра­ва­вой ін­фар­ма­цы­іI які пра­цуе ў Астра­вец­кай ра­ён­най біб­ліят­э­цы EвулK На­бяр­эж­на­яI SFI 25 студ­зе­ня з 10.00 да 13.00 і з 14.00 да 16.00 мо­гу­ць ат­ры­ма­ць бяс­плат­ную юры­дыч­ную кан­с­уль­та­цыю ма­ла­ма­ём­ныя гра­мад­зя­неK На пы­тан­ні ад­ка­жу­ць ра­бот­нікі Астра­вец­кай юры­дыч­най кан­с­уль­та­цы­іI су­пра­цоўнікі пра­ку­ра­ту­рыK ТэлK: T0-5-STI OO-N-O4I T0-P-P5K

26 студ­зе­ня з 9.00 да 12.00 па те­ле­фоне 22-0-79 буд­зе пра­вод­зі­ць «Пра­мую лінію» на­мес­нік на­чаль­ніка Астра­вец­ка­га РАНС Васіль Міка­ла­евіч БОРДАК.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.