Свя­та яд­нан­ня і ачыш­ч­эн­ня

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Ан­тон МАЛЬШЭЎСКі, фо­та аўта­ра. [email protected]

Свя­тка­ванне Ва­до­х­рыш­ча што­год пры­па­дае на ноч з 18 на 19 студ­зе­ня. Ад­нак на раніш­няй служ­бе ў царкве Свя­тых апо­ста­лаў Пят­ра і Паў­ла так­са­ма бы­ло шмат­люд­на. Вар­та ад­зна­чы­ць, што ў гэты дзень на свя­точ­най літур­гіі ў пра­васлаў­ным хра­ме мож­на бы­ло су­стр­эць і ка­талікоў, якія так­са­ма прый­шлі па­маліц­ца і на­бра­ць свя­той ва­ды.

Пас­ля літур­гіі ай­цец Геор­гій асвя­ціў ва­ду ў шмат­лікіх ёміс­тас­цяхI што ста­я­лі ў хра­меK

На Ва­до­х­рыш­ча ў гэтым год­зе не бы­ло су­ро­вых ма­разоўI як ле­тасьI ад­нак сц­юд­зё­ны ве­цер умо­мант вы­ця­г­ваў цяп­ло з-пад каў­ня­роў і ру­ка­воўK Та­му нека­то­рым на­ват гляд­зе­ць на муж­чы­нI жан­чын і дзя­цейI якія вы­ра­шы­лі аку­нуц­ца ў іар­да­ньI бы­ло хо­лад­наK

Як і ле­тасьI на во­стра­ве за­ка­ха­ных бы­ла ўста­ноў­ле­на ар­мей­ская па­лат­ка для пе­ра­апра­нан­няI на­су­пра­ць якой бы­ла збу­да­ва­на спе­цы­яль­ная пля­цоўка з ле­свіч­кай для спус­кан­ня ў ку­пельK Кож­ны жа­да­ю­чыI неза­леж­на ад ве­ра­вы­знан­няI у гэты дзень мог аку­нуц­ца ў асве­ча­ную ва­дуI каб па­ча­ць год з чы­стым сум­лен­нем і свет­лай ду­шойK Праў­даI мно­гія не сталі ча­ка­цьI па­куль за­кон­чыц­ца бо­гаслу­ж­энне і ай­цец Геор­гій асвя­ці­ць ва­дуI і аку­налі­ся з самага ран­куK

Для за­бес­пяч­эн­ня бяс­пе­кі ля ку­пе­лі дзя­жу­ры­лі су­пра­цоўнікі та­ва­ры­ства вы­ра­та­ван­ня на во­дах; ва­лан­цё­ры Чы­рво­на­га Кры­жа зна­ё­мілі з правіла­мі па­вод­зін на вад­зе ў зі­мо­вы часI а так­са­ма часта­валі ўсіх жа­да­ю­чых га­ра­чай ка­вай і гар­ба­тайI а дзя­цей – яш­чэ і цу­кер­ка­міK На бе­ра­зе непа­да­лёк ад царк­вы раз­гар­нулі па­ля­вую кух­ню з юш­кай аст­ра­вец­кія вы­ра­та­валь­нікіK

Больш фо­та і рэпар­таж з ме­ра­пры­ем­ства гляд­зі­це на сай­це «АП» і ў вы­пус­ку тэле­пра­гра­мы «ТВА. ТВой Астра­вец»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.