Да­рож­ны збор: коль­кі і ку­ды?

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У пер­спек­ты­ве толь­кі чвэр­ць су­мы да­рож­на­га збо­ру мо­жа на­кіроў­вац­ца на рэс­пуб­лі­кан­скія да­ро­гі, астат­нія срод­кі – на мяс­цо­выя.

Сён­ня 50 пра­ц­эн­таў са­бра­ных за ко­шт да­рож­на­га збо­ру срод­каў на­кіроў­ва­ец­ца на бу­даўніцтваI экс­плу­а­та­цыю і ра­монт рэс­пуб­лі­кан­скіх да­ро­гI астат­нія 50 пра­ц­эн­таў – на мяс­цо­вы­яK АлеI па сло­вах дэпу­та­та Па­ла­ты прад­стаўнікоў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Ак­са­ны Ня­хай­чы­кI пра­пор­цыя мо­жа змяніц­ца – у за­леж­на­сці ад та­гоI як буд­зе ажыц­цяў­ляц­ца зборI маг­чы­маI дастат­ко­ва буд­зе O5 пра­ц­эн­таў су­мы – у рэс­пуб­лі­кан­скі бюд­ж­этI і T5 – па­кі­да­ць на мяс­цо­выя да­ро­гіK

У Бе­ла­русі ство­ра­на між­ве­да­мас­ная ра­бо­чая група па вы­пра­цоў­цы ўз­год­не­на­га ра­ш­эн­ня па пы­тан­нях вы­зна­ч­эн­ня па­рад­ку спа­гнан­ня дзярж­по­шлі­ны на вы­да­чу даз­во­лу на до­пуск транс­парт­на­га срод­ку да ўд­зе­лу ў да­рож­ным рухуI уста­наў­лен­ня кан­тро­лю за яе вы­пла­тайK Па пра­ек­цеI збор буд­зе ад­вя­за­ны ад вы­пла­ты тэ­ха­гля­дуI а ме­ханізм спа­гнан­ня буд­зе грун­та­вац­ца на прын­цыпе: езд­зіш – пла­ціK Ад­нак кан­троль за вы­ка­ры­стан­нем транс­пар­ту без вы­пла­ты збо­ру заха­ва­ец­цаK

Буд­зе фар­міра­вац­ца ад­зі­ная ба­заK Кан­троль ажыц­цяў­ля­ец­ца ка­ме­ра­мі фо­та- і від­эа­фік­са­цы­іI а за­тым да­ныя па­раў­ноў­ва­юц­ца з ба­зай АРІП па вы­пла­це збо­руK І калі буд­зе вы­яў­ле­наI што фізіч­ная або юры­дыч­ная асо­ба не ўносі­ла апла­туI па­ру­шаль­ніку вы­ста­вя­ць штраф­ныя санк­цы­іK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.