Аб апла­це пра­цы

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі пад­пі­саў Указ №27 «Аб апла­це пра­цы ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цый».

Да­ку­мен­там з N студ­зе­ня O0O0 го­да ўста­наўлі­ва­ец­ца раў­на­мер­ная ды­фер­эн­цы­я­цыя та­рыф­ных ста­вак Eа­кла­даўF ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­най сфе­ры за ко­шт увяд­зен­ня NU-раз­рад­най та­рыф­най сет­кі Eза­мест OT-раз­рад­найF з роз­ні­цай па­між ка­эфі­цы­ен­та­мі не менш за S пра­ц­эн­таўK Па­вя­ліч­ва­ец­ца ўд­зель­ная ва­га та­рыф­най Eпас­та­ян­найF част­кі ў склад­зе за­ра­бот­най пла­ты ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­най сфе­рыK Для гэ­та­га за­мест та­рыф­най стаўкі N-га раз­ра­ду буд­зе пры­мя­няц­ца ба­за­вая стаўкаK

Ука­зам пра­ду­г­ле­джа­на ўні­фіка­цыя струк­ту­ры зар­пла­ты ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­най сфе­рыK Та­кI яе склад буд­зе ўклю­ча­ць акла­дI сты­му­лю­ю­чыя і кам­пен­су­ю­чыя вы­пла­тыK Упа­рад­коў­ва­юц­ца вы­пла­тыI звя­за­ныя з галі­но­вай спе­цы­фі­кайK

У ад­па­вед­на­сці з да­ку­мен­та­мI пры ўвяд­зен­ні но­вых умоў апла­ты пра­цы не да­пус­ка­ец­ца зні­ж­энне іс­ну­ю­ча­га ўз­роў­ню за­ра­бот­най пла­ты ра­бот­нікаў бюд­ж­эт­ных ар­гані­за­цыйK

***

Зар­пла­ты нека­то­рых катэ­го­рый ра­бот­нікаў у сфе­рах аду­ка­цыі і ахо­вы зда­роўя па­вя­лі­ча­ны з 1 студ­зе­ня.

Паста­но­вай Са­ве­та Міністраў №PS з N студ­зе­ня O0N9 го­да пра­ду­г­ле­джа­на ўста­наў­ленне галі­но­вых над­ба­вак пе­да­га­гіч­ным ра­бот­ні­кам Eу­клю­ча­ю­чы асоб з ліку пра­фе­сар­ска-вы­клад­чыц­ка­га скла­дуFK На гэтыя мэты буд­зе на­кіроў­вац­ца 5 пра­ц­эн­таў пла­на­ва­га фон­ду апла­ты пра­цы гэтых ра­бот­нікаўK

Пра­ду­г­ле­джа­на па­веліч­энне па­ме­раў дзе­ю­чых па­вы­ш­эн­няў та­рыф­ных акла­даў па­моч­нікаў вы­ха­валь­нікаў Eз O0 да O5 пра­ц­эн­таўF і да­плат ура­чам-спе­цы­я­лістам Eз O0 да O4 пра­ц­эн­таў акла­дуFI мед­ра­бот­ні­ка­мI якія ма­ю­ць сяр­эд­нюю спе­цы­яль­ную аду­ка­цыю Eз NP да NS пра­ц­эн­таў акла­дуFI а так­са­ма ўста­наў­ленне да­плат фар­ма­ц­эўтыч­ным ра­бот­ні­ка­мI якія ма­ю­ць сяр­эд­нюю спе­цы­яль­ную аду­ка­цыю Eу па­ме­ры N пра­ц­энт акла­дуFK

Мініст­эр­ству аду­ка­цыі да­ру­ча­на пры­ня­ць ме­ры па рэалі­за­цыі пас­та­но­выK

***

Сяр­эд­няя зар­пла­та ў агра­пра­мыс­ло­вым ком­плек­се Бе­ла­русі ў бя­гучым год­зе павін­на пе­ра­сяг­ну­ць Br700.

…У цэ­лым па зар­пла­це ў бя­гучым год­зе мы выйдзем за BrT00I гэта ў сяр­эд­ні­мK Ад­нак ёс­ць яш­ч­эI на жальI шэраг гас­па­да­ра­кI на­прыкла­дI у Ві­цеб­скайI Ма­гілёўс­кайI Го­мель­скай аб­лас­цяхI дзе ўз­ро­вень за­ра­бот­най пла­ты ні­ж­эй­шыK Ра­ш­энне ад­но – тр­э­ба вы­раб­ля­ць пра­дук­цыю»I – лічы­ць на­мес­нік пр­эм'ер-мініст­ра Бе­ла­русі Мі­хаіл Ру­сыK

Для фі­нан­са­ва­га аз­да­раў­лен­ня праблем­ных прад­пры­ем­стваў пры­ма­юц­ца ме­ры на за­ка­на­даўчым уз­роўніK …Мы ду­ма­е­мI што на пра­ця­гу двух ме­ся­цаў та­кія прад­пры­ем­ст­вы бу­ду­ць вя­до­мы пай­мен­наK За­тым кож­ны год мы буд­зем уда­клад­ня­ць сіту­а­цы­юI ак­ту­алі­за­ва­ць спісK І ў кож­най воб­лас­ці ча­ка­ем сур'ёз­ныя зрухі ў та­кім на­прам­ку»I – ска­заў Мі­хаіл Ру­сыK

Буд­зе на­рош­ч­вац­ца і экс­парт сель­ска­га­спа­дар­чай пра­ду­ка­цы­іK …На­ц­эль­ва­ем­ся на Кітай – про­даж пра­дук­цыі на AN00 мл­нK Ця­пер за­клю­ча­юц­ца кан­трак­ты на пас­таўку OS ты­сK т су­хо­га ма­ла­каI і гэта толь­кі з ад­ной ар­гані­за­цы­яйK У нас для гэ­та­га ат­эс­та­ва­ны PU прад­пры­ем­стваў ма­лоч­най і мяс­ной галін»I – да­даў Мі­хаіл Ру­сыK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.