…Мой род­ны кут – як ты мне мі­лы…»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Для кож­на­га ча­ла­ве­ка мес­ца, дзе ён на­рад­зіў­ся і га­да­ваў­ся, мае вы­ключ­нае зна­ч­энне. Нез­дар­ма на­шы прод­кі ка­за­лі: мі­лы той ку­ток, дзе рэ­за­ны пу­пок. – Сё­ле­та ад­на­ча­ец­ца 100-годдзе БССР. З та­го ча­су вяд­зец­ца гісто­рыя на­шай краі­ны, – пад­кр­эс­ліў на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Вік­тар Сві­ла. – Год – гэта не та­кі ўжо і вя­лікі тэр­мін, та­му па іні­цы­я­ты­ве Пр­эзід­эн­та бы­ло вы­ра­ша­на, што пад зна­кам Го­ду ма­лой рад­зі­мы прой­ду­ць 2019 і 2020 га­ды. Га­лоў­нае – каб люд­зям бы­ло кам­фор­та жы­ць на сва­ёй зям­лі. Гэта не про­ста ід­эя, а кан­кр­эт­ны план ме­ра­пры­ем­стваў. Вік­тар Збі­гневіч пад­ра­бяз­на спы­ніў­ся на кож­ным пунк­це: на­вяд­зен­ні па­рад­ку на зям­лі і до­браў­па­рад­ка­ван­ні на­се­ле­ных пунк­таў, ствар­эн­ні кам­форт­ных умоў для пра­жы­ван­ня і сты­му­ля­ван­ні дзе­ла­вой ак­ты­ў­на­сці і ін­шых – і пры­вёў кан­кр­эт­ныя прыкла­ды з развіц­ця на­ша­га ра­ё­на і го­ра­да.

Сім­валіч­на, што Год ма­лой рад­зі­мы су­паў з 550годдзем Астраў­ца, свя­тка­ванне яко­га прай­шло ў жніўні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.