Перш за ўсё – пра­філак­ты­ка

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Та­кую за­да­чу ставі­ць пе­рад са­бой кіраўніцтв­а і ка­лек­тыў ра­ён­на­га аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў. Пра тоеI як яна рэалі­зу­ец­ца ў на­шым ра­ё­неI на су­стр­эчы з на­сель­ніцтвам рас­ка­заў на­чаль­нік РАУС Дз­міт­рый Мі­сюк.

– Ма­лая рад­зі­ма ў кож­на­га свая. У мяне іх бы­ло некаль­кі: На­рач – там я на­рад­зіў­ся і жыў, по­тым – Ві­цеб­ская воб­лас­ць, дзе мне да­вя­ло­ся слу­жы­ць, а ця­пер Астра­вец­кі ра­ён. І кож­нае мес­ца – гэта не про­ста кроп­ка на кар­це, яно для мяне да­ра­гое, лю­бі­мае і за­па­мі­наль­нае, – ска­заў Дз­міт­рый Аляк­сандравіч. – У на­шай краіне ўсё робіц­ца для люд­зей. І на­шы су­стр­эчы – чар­го­вае та­му па­ц­вяр­дж­энне. Мы пры­ехалі не толь­кі пад­зя­ліц­ца з ва­мі ін­фар­ма­цы­яй, але і вы­слу­ха­ць вас і да­па­маг­чы.

На­чаль­нік ра­ён­на­га аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў пра­аналі­за­ваў ра­бо­ту ўчаст­ко­вых ін­спек­та­раў Гу­да­гай­ска­га сель­са­ве­та, а так­са­ма спы­ніў­ся на зла­чын­ствах і пра­ва­па­ру­ш­эн­нях, якія тут бы­лі зд­зейс­не­ны. І калі па зла­чын­ствах ся­род да­ро­с­лых сель­са­вет на апош­нім мес­цы ў ра­ёне, то два за­фік­са­ва­ныя ў ра­ёне зла­чын­ст­вы ся­род непаў­на­лет­ніх зд­зейс­не­ны ме­навіта тут – пры­чым ад­ны­мі і ты­мі ж дзе­ць­мі.

– Гэта крад­зя­жы. І са­мае страш­нае, што ба­ць­кі ба­чы­лі, што ў іх дзя­цей з’явілі­ся ве­ласі­пе­ды, і ніяк на гэта не адр­эа­га­валі, – пад­кр­эс­ліў Дз­міт­рый Аляк­сандравіч.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.