ТОЕI ШТО ЦіКАВіЦЬ

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Мат­э­ры­я­лы ста­рон­кі пад­рых­та­валі Але­на ЯРАШЭВіЧ і Але­на ГАНУЛіЧ.

– Ці буд­зе адра­ман­та­ва­на да­ро­га па вулі­цы Са­до­вай у агра­га­рад­ку Па­лушы?

– Ра­монт да­ро­гі ўзя­ло на ся­бе Астра­вец­кае прад­пры­ем­ства мелія­ра­цый­ных сіст­эм. Доб­раў­па­рад­ка­ванне рас­пач­нец­ца пры спры­яль­ным на­двор’і.

– Калі ў агра­га­рад­ку Па­лушы пачне пра­ца­ва­ць ка­фэ?

– Бу­ды­нак ка­фэ ўжо пе­ра­дад­зе­ны КСУП «Гу­да­гай». Пас­ля пра­вяд­зен­ня ра­монт­ных ра­бот яно буд­зе ўвед­зе­на ў экс­плу­а­та­цыю. За­пла­на­ва­на так­са­ма до­браў­па­рад­ка­ва­ць тэ­ры­то­рыю ка­ля яго. Там у хут­кім ча­се з’явіц­ца ста­ды­ён.

– Ку­ды звяр­нуц­цаI каб па­чы­с­ці­ць ды­ма­ход?

– Астра­вец­кі ра­ён аб­слу­гоў­ва­ю­ць до­бра­ахвот­ныя па­жар­ныя та­ва­ры-

ствы ў Аш­мя­нах і Смар­гоні. Для за­ка­за спе­цы­я­лі­ста мож­на па­кі­ну­ць за­яўку ў сель­са­ве­це.

– Са­жал­ка на вулі­цы Зар­эч­най у Па­лушах здаў­на бы­ла лю­бі­мым мес­цам ад­па­чын­ку дзя­цейI мо­лад­зі і стар­эй­шых люд­зей. Ці мож­на яе расчы­с­ці­ць?

– Са­жал­ка зна­ход­зіц­ца на ба­лан­се КСУП «Гу­да­гай». Яе доб­раў­па­рад­ка­ванне каш­туе ня­тан­на. Пы­танне пе­ра­дад­зе­на на раз­гляд ды­р­эк­та­ра прад­пры­ем­ства.

– Хто мо­жа за­мяні­ць няс­праў­ную элек­тра­пра­вод­ку?

– Лю­бы спе­цы­я­ліст, у яко­га ёс­ць ад­па­вед­ная лі­ц­эн­зія. Гэта зноў жа мо­жа бы­ць Аш­мян­скае або Смар­гон­скае до­бра­ахвот­ныя па­жар­ныя та­ва­ры­ст­вы, Астра­вец­кая сель­га­стэхніка ці ін­ды­ві­ду­аль­ныя прад­п­ры­маль­нікі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.