МТФ …Вар­ня­ны»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Апе­ра­тар ма­шын­на­га да­ен­ня іна Кузь­міц­кая пра­цуе ў Вар­ня­нах на фер­ме ка­ля дзе­ся­ці га­доў.

– У ма­ёй групе 46 ка­роў і 6 ця­ля­так. До­ма так­са­ма тры­маю гас­па­дар­ку: ка­роўку, ка­зу, кур­эй, – рас­каз­вае жан­чы­на. – Люд­зей на фер­ме не ха­пае. Зволь­нілі­ся дзве да­яр­кі – і мы з на­пар­ні­цай сталі пра­ца­ва­ць без вы­хад­ных. Сяст­ра мая На­тал­ля Яно­віч так­са­ма пра­цуе да­яр­кай, але ў Ва­роне. На фер­ме пра­ца­валі ма­ма і ба­бу­ля, та­му мож­на лічы­ць, што гэта на­ша ся­мей­ная спра­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.