МТФ …Тро­кенікі»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Ка­лек­тыў фер­мы «Тро­кенікі» пад­час су­стр­эчы з праф­са­юз­ны­мі лі­да­ра­мі пад­зя­ліў­ся на­ба­ле­лым: на фер­ме не ха­пае бы­та­во­га па­мяш­кан­ня, дзе б мож­на бы­ло пе­ра­апра­нуц­ца і са­гр­эц­ца пад­час пе­ра­пын­ку. Во­ст­ра для жы­вё­ла­во­даў стаі­ць пы­танне са спе­цад­зен­нем – яго, па сло­вах пра­ца­ўнікоў, не вы­да­валі ўжо два га­ды. Юрый Аляк­сандравіч і Тац­ця­на Эд­мун­даў­на абя­ца­лі да­па­маг­чы па ме­ры маг­чы­мас­цей з вы­ра­ш­эн­нем Пры­ем­ным гэтых мо­ман­там пы­тан­няў.су­стр­эчы ста­ла ўз­на­га­родж­ванне апе­ра­та­ра ма­шын­на­га да­ен­ня Ма­ры­ны Ваш­кевіч Пад­зяч­ным пісь­мом і па­да­рун­кам.

У жы­вё­ла­га­доўлі жан­чы­на пра­цуе больш за 20 га­доў. Спа­чат­ку бы­ла ла­ба­ран­там, ця­лят­ні­цай, по­тым – да­яр­кай.

– Рані­ца на фер­ме па­чы­на­ец­ца з дой­кі. По­тым вы­га­ня­ем ка­роў на пра­гул­ку і на­вод­зім па­ра­дак у стой­лах. Зі­мой шмат рас­цё­лаў: ця­пер ледзь не штод­зень ця­ля- Вік­тар Астроўскі так пры­маю, – рас­каз­вае да­яр­ка. – У ма­ёй групе 53 ка­ро­вы. Кож­ную з іх ве­даю па мя­нуш­цы, больш та­го, па пы­се пазнаю – Бя­лян­ка гэта ці Зор­ка.

У «Ва­роне» да­я­рак не ха­пае, та­му апош­нія ме­ся­цы апе­ра­тар На­тал­ля пад­спор’е. Ма­ры­на Ваш­кевіч

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.