МТК …Бе­разоўка»I …Га­за»I …Кяр­ня­ны»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Агуль­ны стаж ра­бо­ты ў сель­скай гас­па­дар­цы на дваіх у Над­зеі і Стані­сла­ва Се­ню­цёў ка­ля 40 га­доў. Апош­нія га­ды ся­мей­ная па­ра пра­цуе на МТК «Га­за»: Станіслаў – сле­са­рам па аб­слу­гоў­ван­ні ма­лоч­на­га аб­ста­ля­ван­ня, Над­зея – жы­вё­ла­во­дам.

На МТК «Бе­разоўка» ўз­на­га­ро­ды ат­ры­малі жы­вё­ла­вод Алег Цэй­ка і сле­сар па аб­слу­гоў­ван­ні ма­лоч­на­га аб­ста­ля­ван­ня Вік­тар Астроўскі, а ў «Кяр­ня­нах» – жы­вё­ла­вод Ге­надзь Юр­кой­ць і ця­лят­ні­ца Над­зея Юк­ша.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.