МТФ …Кар­вэ­лі»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Ostrov-red.ganulich@tut.by

На фер­ме ў Кар­вэ­лях пра­цуе 19 ча­ла­век. Праф­са­юз­ную ўз­на­га­ро­ду ат­ры­ма­ла апе­ра­тар ма­шын­на­га да­ен­ня Да­ну­та Ст­эх.

– Жы­ву ў Грыш­кой­цях. Кож­ны дзень у Кар­вэ­лі па­д­возі­ць кал­гас­ная ма­шы­на, – рас­каз­вае жан­чы­на. – Ка­лек­тыў у нас друж­ны, за­гад­чы­ца –Тац­ця­на Ся­ню­ць – тал­ко­вая, доб­рая. Ча­му б і не пра­ца­ва­ць?

У ад­роз­ненне ад ін­шых ферм, дзе ра­бот­нікі звы­чай­на ўз­ні­ма­ю­ць праблем­ныя пы­тан­ні, жы­вё­ла­во­ды МТФ «Кар­вэ­лі» па­ці­кавілі­ся ў праф­са­юз­ных іна Кузь­міц­кая

Мат­э­ры­я­лы ста­рон­кі пад­рых­та­ва­ла Але­на ГАНУЛіЧ. Да­ну­та Ст­эх

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.