За крок да п’ед­эс­та­ла

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Па­д­рых­та­ва­ла Ма­ры­на МАЦКЕВіЧ. [email protected]

…спы­ніла­ся ка­ман­да дзяр­жаў­ных слу­жа­чых Астра­вец­ка­га ра­ё­на: яны за­ня­лі ча­цвёр­тае мес­ца на аб­лас­ных спа­бор­ніцтвах …Гро­дзен­ская лыж­ня – 201V»I якія прай­шлі на ба­зе спар­ты­ў­на-біят­лон­на­га ком­плек­су …Ся­лец».

У лыж­ных гон­ках удзель­ні­ча­ла двац­ца­ць ка­манд, якія бы­лі пад­зе­ле­ны на два за­бе­гі. Ка­ман­да скла­да­ла­ся з ча­ты­рох ча­ла­век, якія дэ­ман­стра­валі спрыт і хут­кас­ць у лыж­най эс­та­фе­це ў ча­ты­ры эта­пы – па 1 000 мет­раў кож­ны.

Астраў­чане вы­сту­палі ў пер­шым за­бе­гу. Пер­шым ска­раў дыс­тан­цыю на снеж­най тра­се га­лоў­ны спе­цы­я­ліст аддзе­ла зем­леў­па­рад­ка­ван­ня Эду­ард Змітро­віч – ён фіні­ша­ваў на сваім эта­пе дру­гім. Пад­т­ры­маў ка­ле­гу і на­ступ­ны ўд­зель­нік аст­ра­вец­кай ка­ман­ды – га­лоў­ны спе­цы­я­ліст аддзе­ла ар­хіт­эк­ту­ры і бу­даўніцтва Дз­міт­рый Пеш­ка, яко­му толь­кі форс-ма­жор з ад­ной лы­жай не даз­воліў паўта­ры­ць вы­нік па­пяр­эд­ня­га ўд­зель­ніка – ён прый­шоў тр­эцім. На тр­эцім эта­пе, дзе вы­сту­палі жан­чы­ны, не бы­ло роў­ных на­чаль­ніку прад­стаўніцтва Бел­дзярж­стра­ху па Астра­вец­кім ра­ёне Ге­лене Ва­ра­но­віч, якая хут­ч­эй за са­пер­ніц прай­ш­ла дыс­тан­цыю. «Сяр­эбра­ны» вы­нік пра­д­э­ман­стра­ваў на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Павел Мілеш­ка, які і за­вяр­шыў эс­та­фе­ту. У вы­ніку астраў­чане «ра­за­бралі­ся» з лыж­най гон­кай за 21 хвілі­ну 7 се­кунд – і за­ня­лі кры­ўд­нае, але год­нае ча­цвёр­тае мес­ца. – На­ша ка­ман­да пра­д­э­ман­стра­ва­ла доб­ры ўз­ро­вень, – ка­мен­ціруе вы­ступ­ленне аст­раў­чан га­лоў­ны спе­цы­я­ліст сек­та­ра спор­ту і турыз­му рай­вы­кан­ка­ма Тац­ця­на Бу­кель. – І гэта вы­нік тр­эніро­вак, якія ўд­зель­нікі на­вед­валі пас­ля ра­бо­ты. Ад­чу­ва­ла­ся і пад­т­рым­ка стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Іга­ра Ша­луд­зі­на, які пры­сут­ні­чаў на спа­бор­ніцтвах і пад­бад­зёр­ваў ка­ман­ду.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.