Пер­шыя ў рэй­тын­гу

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

ff Еўра­пей­скія гуль­ні ў Мін­ску прызна­ны са­мым знач­ным кан­ты­нен­таль­ным спар­ты­ў­ным пра­ек­там 201V го­да па вы­ні­ках апы­тан­ня па­пу­ляр­на­га рэ­с­ур­су fnside the dames (інт­эр­нэт-вы­дан­неI якое спе­цы­я­лі­зу­ец­ца на асвят­лен­ні спар­ты­ў­ных пад­зей і алім­пій­ска­га ру­ху).

Ар­гані­за­та­ры га­ла­са­ван­ня пра­па­на­валі чы­та­чам сай­та на вы­бар ча­ты­ры ва­ры­ян­ты: II Еўра­пей­скія гуль­ні ў Мін­ску, Афры­кан­скія гуль­ні ў Ра­ба­це (Ма­ро­ка), Пан­аме­ры­кан­скія гуль­ні ў Лі­ме (Пе­ру) і Ці­ха­а­кіян­скія гуль­ні ў Са­моа. Ба­лельш­чы­кі ад­далі 93,45 пра­ц­эн­та га­ла­соў за спар­ты­ў­ны фо­рум у Бе­ла­русі.

Де­вять от­ря­дов по­се­тят рай­о­ны Мин­ской, Ви­теб­ской, Грод­нен­ской и Мо­ги­лев­ской об­ла­стей. Участники по­хо­да про­ве­дут ми­тин­ги и воз­ло­жат па­мят­ные кор­зи­ны к ме­мо­ри­аль­ным ком­плек­сам, брат­ским мо­ги­лам сол­дат и мир­ных жи­те­лей, по­гиб­ших в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, встре­тят­ся с ве­те­ра­на­ми вой­ны и тру­да, ока­жут им шеф­скую по­мощь. Они так­же про­ве­дут профори­ен­та­ци­он­ные встре­чи со стар­ше­класс­ни­ка­ми и вы­сту­пят с кон­цер­та­ми, ор­га­ни­зу­ют мастер-клас­сы и спор­тив­ные ме­ро­при­я­тия в учре­жде­ни­ях об­ра­зо­ва­ния.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.