На­цы­я­наль­ны во­пыт Бе­ла­русі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

Пер­шы На­цы­я­наль­ны фо­рум па ўстой­лі­вым развіц­ці прай­шоў у Мін­ску пры ўд­зе­ле дзярж­сек­та­ра і парт­нё­раўI а так­са­ма між­на­род­ных прад­стаўнікоў.

Прад­стаўнікі МЗС, Мінэ­ка­но­мікі, Мін­пра­цы і са­ца­ба­ро­ны, Мінэнер­га, Мін­пры­ро­ды, Бел­ста­та, На­цы­я­наль­най ака­д­эміі навук, ПВТ, пра­мыс­ло­вых прад­пры­ем­стваў, вя­дучых ВНУ, а так­са­ма гра­мад­скіх ар­гані­за­цый і аб'яд­нан­няў, прад­стаўнікі агенцтваў ААН і між­на­род­ныя экс­пер­ты аб­мя­ня­лі­ся мер­ка­ван­ня­мі і агучы­лі свае пра­па­но­вы па да­лей­шай ра­бо­це ў галіне МУР і неаб­ход­ных ме­рах для яе ўдас­ка­на­лен­ня, на­ме­цілі ары­ен­ці­ры на ка­рот­ка-, сяр­эдне- і доў­гат­эр­мі­но­вую пер­спек­ты­вы.

На фо­ру­ме быў прад­стаў­ле­ны на­цы­я­наль­ны во­пыт Бе­ла­русі па да­сяг­нен­ні МУР і раз­гле­джа­ны рэалі­за­цыя На­цы­я­наль­най стратэ­гіі ўстой­лі­ва­га са­цы­яль­на-эка­на­міч­на­га развіц­ця Бе­ла­русі на пе­ры­яд да 2030 го­да і пад­рых­тоўка На­цы­я­наль­най стратэ­гіі ўстой­лі­ва­га развіц­ця на пе­ры­яд да 2035 го­да.

Бе­ла­русь ат­ры­ма­ла вы­со­кую ац­эн­ку па рэ­гіёне Ус­ход­няй Еўро­пы і Цэн­траль­най Азіі ў да­сяг­нен­ні гла­баль­ных Мэт устой­лі­ва­га развіц­ця за 2018 год. На­ша краі­на за­ня­ла 23-е мес­ца ся­род 156 краін у да­сяг­нен­ні Мэт устой­лі­ва­га развіц­ця за 2018 год. Ін­д­экс да­сяг­нен­ня гла­баль­ных МУР за 2018 год раз­ліч­ва­ец­ца на ас­но­ве 100 па­каз­чы­каў, звя­за­ных з іх вы­ка­нан­нем. Бе­ла­русь на­бра­ла 76 ба­лаў са 100.

Клю­ча­вы­мі на­прам­ка­мі ра­бо­ты па ўстой­лі­вым развіц­ці ча­ла­ве­ча­га пат­эн­цы­я­лу ў Бе­ла­русі з’яў­ля­юц­ца больш эфек­ты­ў­ныя ме­ханіз­мы ма­ты- ва­цыі пра­цы, развіц­цё ўсіх форм прад­п­ры­маль­ніцтва і са­ма­за­ня­тас­ці гра­ма­дзян, а так­са­ма фар­міра­ванне ўмоў для бес­пе­ра­пын­на­га на­ву­чан­ня і па­вы­ш­эн­ня квалі­фіка­цыі.

Ад­ным з клю­ча­вых эле­мен­таў устой­лі­ва­га развіц­ця і па­вы­ш­эн­ня да­хо­даў на­сель­ніцтва вы­сту­пае фар­міра­ванне ўмоў для дастой­най пра­цы – Мэта №8. Гэта і вы­со­ка­пра­дук­цый­ныя ра­бочыя мес­цы, і дастой­ная апла­та пра­цы. Пры­ярыт­эт­ныя за­да­чы ў галіне апла­ты пра­цы ў рам­ках Нац­стратэ­гіі ўстой­лі­ва­га развіц­ця на пе­ры­яд да 2035 го­да: за­бес­пяч­энне ад­па­вед­на­сці тэм­паў ро­сту за­ра­бот­най пла­ты і пра­дук­цый­на­сці пра­цы; рас­пра­цоўка дзейс­ных ме­ханіз­маў ма­ты­ва­цыі пра­цы вы­со­ка­к­валі­фі­ка­ва­ных спе­цы­я­лістаў; шы­ро­кае пры­мя­ненне та­кіх сіст­эм апла­ты пра­цы, як удзел у пры­быт­ках, апла­та па пра­цоў­ным рэй­тын­гу, да­дат­ко­выя ма­ты­ва­та­ры (са­цы­яль­ныя льготы і кам­пен­са­цыі, стра­ха­ванне ме­ды­цын­скіх рас­хо­даў і г.д.).

Ствар­энне вы­со­ка­пра­дук­цый­ных ра­бочых мес­цаў звя­за­на непа­ср­эд­на з ін­ду­ст­ры­я­лі­за­цы­яй рэ­гіё­наў, асва­ен­нем но­вых вы­твор­час­цей. Асаб­лі­вая ро­ля ад­вод­зіц­ца та­кім фор­мам за­ня­тас­ці, як развіц­цё ма­ло­га і сяр­эд­ня­га прад­п­ры­маль­ніцтва, ся­мей­на­га біз­не­су, са­ма­за­ня­тас­ці на­сель­ніцтва. Важ­ны на­пра­мак – па­шы­р­энне прак­ты­кі пры­мя­нен­ня нестан­дарт­ных форм за­ня­тас­ці, сад­зей­ні­чанне развіц­цю Е-за­ня­тас­ці (дыс­тан­цый­ная за­ня­тас­ць, тэле­ра­бо­та) і ін­шых форм ар­гані­за­цыі пра­цы з вы­ка­ры­стан­нем ін­фар­ма­цый­на-ка­муніка­цый­ных тэхна­ло­гій.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.