З па­да­рун­ка­мі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Ostrov-red.ganulich@tut.by

На фер­мы і ком­плек­сы стар­шы­ні праф­са­ю­за аг­рар­нікаў Юрый Аду­ла і праф­са­юзнай пярвіч­кі гас­па­дар­кі Інэ­са Пятро­віч вы­правілі­ся з рані­цы.

На МТФ «Чэхі» дзве да­яр­кі – Але­на Янэц­кая і Галі­на Ур­ба­но­віч – до­я­ць 111 ка­роў. Па сло­вах жан­чын, да пра­цы яны пры­вы­клі, не ха­пае толь­кі пад­мен­най да­яр­кі, якая маг­ла б да­ць вы­хад­ны.

Амаль 15 га­доў на фер­ме «Ма­лю­та» доі­ць ка­роў Але­на Ян­ко­віч, яе парт­р­эт па­за­ле­тась быў за­не­се­ны на ра­ён­ную Дош­ку го­на­ру. У дзя­цін­стве жан­чы­на ха­це­ла ста­ць на­стаўні­цай, але жыц­цё пры­вя­ло ў сель­скую гас­па­дар­ку. Ця­пер у групе да­яр­кі 69 ка­роў і 6 ця­ля­так, для якіх Але­на Зя­но­наў­на – як дру­гая ма­ма.

За­спе­ць на МТФ «Са­ка­лой­ці» апе­ра­та­ра ма­шын­на­га да­ен­ня іну Рэ­ва­ку мы не зма­глі – жан­чы­на бы­ла на вы­хад­ным. А вось су­стр­эц­ца з да­яр­кай Свят­ла­най Вяр­жын­с­кай і ра­бот­ні­ка­мі МТФ «Мі­ц­ю­ны» ат­ры­ма­ла­ся. Ка­лек­тыў тут ма­ла­ды, вя­сё­лы і друж­ны. Усё ма­ла­ко з МТФ «Мі­ц­ю­ны» пас­таў­ля­ю­ць пе­ра­пра­цоўш­чы­кам вы­ш­эй­шым га­тун­кам.

На МТК «Рымд­зю­ны» паз­мен­на пра­цу­ю­ць ча­ты­ры апе­ра­та­ры ма­шын­на­га да­ен­ня: Ган­на Праўлуц­кая, Але­на Дзя­мід­чык, Ла­ры­са Гілевіч і Люд­мі­ла Грыб­ко­ва. У ад­роз­ненне ад ферм, дзе ка­роў до­я­ць два ра­зы на дзень, на ком­плек­се ў Рымд­зю­нах прак­ты­ку­ец­ца тро­х­ра­зо­вая дой­ка: рані­цай і ве­ча­рам до- Ра­бот­ні­цы цэ­ха па ад­кор­ме і вы­рош­ч­ван­ні буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы (Ве­ра Ка­цяш у цэн­тры)

Да­яр­кі МТФ «Чэхі» Але­на Янэц­кая і Галі­на Ур­ба­но­віч

яць во­сем груп, днём – пя­ць. За мі­ну­лы год з ка­ро­вы тут на­даілі 7 253 кілагра­мы ма­ла­ка, што на 126 кілагра­маў больш, чым Він­ша­ван­ні пры­мае да­яр­ка МТФ «Мі­ц­ю­ны» Свят­ла­на Вяр­жын­ская па­за­ле­тась. На пе­ра­пра­цоўчыя прад­пры­ем­ст­вы пас­ту­пае 75% рымд­зюн­ска­га ма­ла­ка га­тун­кам экс­т­ра.

На МТК «Дай­лід­кі» Пад­зяч­ныя пісь­мы і па­да­рун­кі ат­ры­малі Тар­э­са Ве­ся­ло­ва і Галі­на Каля­да.

На ком­плек­се па вы­рош­ч­ван­ні і ад­кор­ме буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы ў Гер­вя­тах пра­цу­ю­ць больш за 50 ча­ла­век. Леп­шы­мі бы­лі прызна­ны апе­ра­тар па да­рош­ч­ван­ні жы­вё­лы Ве­ра Ка­цяш і апе­ра­тар па ад­кор­ме Ва­лян­ці­на Гуль­бі­но­віч.

Трыц­ца­ць га­доў на­зад Ве­ра Ка­цяш з му­жам пе­ра­е­халі з Украі­ны ў Бе­ла­русь, столь­кі ж га­доў жан­чы­на пра­цуе ў гас­па­дар­цы. Ця­пер ў групе ця­лят­ні­цы – 180 ця­ля­так уз­рос­там ад 1 да 6 ме­ся­цаў.

Ва­лян­ці­на Гуль­бі­но­віч ра­зам з му­жам на ком­плек­се да­гля­да­ю­ць ка­ля 400 бы­коў. У Да­яр­кі МТК «Рымд­зю­ны» Ган­на Праўлуц­кая і Але­на Дзя­мід­чык жы­вё­ла­га­доўлі жан­чы­на пра­цуе 26 га­доў. Па­чы­на­ла да­яр­кай на ма­лоч­на-та­вар­най фер­ме «Са­ка­лой­ці», а по­тым, калі ку­пілі дом у Мі­ц­ю­нах, пе­рай­ш­ла на ком­плекс па да­рош­ч­ван­ні і ад­кор­ме буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы.

Па­д­рых­та­ва­ла Але­на ГАНУЛіЧ, фо­та аўта­ра.

то­ны ма­ла­ка на­даілі ў КСУП «Гер­вя­ты» за 2018 год, што на 495 то­ны больш за 2017 год.

кілагра­маў ма­ла­ка – на­дой з умоў­най ка­ро­вы за мі­ну­лы год, што на 216 кілагра­маў больш, чым па­за­ле­тась.

25,2% ма­ла­ка га­тун­кам экс­т­ра пас­таў­ле­на на пе­ра­пра­цоўчыя прад­пры­ем­ст­вы, 55,6% вы­ш­эй­шым і 19,2 пер­шым га­тун­ка­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.