Ахо­ва на­ва­коль­на­га ася­роддзя

Вы­нікі за 2018 пад­вя­лі ра­бот­нікі ін­спек­цый пры­род­ных рэ­с­ур­саў

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Да ад­міністра­цый­най ад­каз­на­сці за несум­лен­ныя ад­но­сі­ны да на­вяд­зен­ня па­рад­ку на зям­лі і до­браў­па­рад­ка­ван­ня на­се­ле­ных пунк­таў пры­цяг­ну­та 45 ча­ла­век. На па­ру­шаль­нікаў за­ка­на­даўства на­клад­зе­на штра­фаў на агуль­ную су­му больш за 9 ты­сяч руб­лёў.

На­чаль­нік мі­жрай­ін­спек­цыі Дз­міт­рый Па­хо­маў рас­ка­заў, што ў мі­ну­лым год­зе кан­фіс­ка­ва­на 36 за­ба­ро­не­ных пры­лад ры­ба­лоўства (30 се­так і се­тка­вых экра­наў агуль­най даў­жы­нёй 1 378 мет­раў), 15,5 кілагра­ма неза­кон­на здаб­ы­тай ры­бы, 4 ад­зін­кі аг­няст­р­эль­най зброі, 226 мет­раў кубіч­ных неза­кон­на вы­се­ча­най драўні­ны, 74 кілагра­маў мяса дзічы­ны.

На па­ру­шаль­нікаў на­клад­зе­на штра­фаў на агуль­ную су­му больш за 380 ты­сяч руб­лёў.

Да ад­міністра­цый­най ад­каз­на­сці пры­цяг­ну­та 8 юры­дыч­ных і 25 служ­бо­вых асоб, якім на­кіра­ва­на 27 прад­пі­сан­няў.

Мно­гія па­ру­ш­эн­ні да­па­ма­га­ю­ць вы­яў­ля­ць нераў­на­душ­ныя да пры­ро­ды і род­на­га краю гра­мад­зяне. Дзя­ку­ем ім за тэле­фа­на­ван­ні, якія да­па­ма­глі нам пра­ду­хілі­ць мно­гія па­ру­ш­эн­ні, – ад­зна­чыў на­чаль­нік мі­жрай­ін­спек­цыі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.