На ка­ры­с­ць пры­ро­ды

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Су­пра­цоўнікі Аст­ра­вец­кай рай­ін­спек­цыі пры­род­ных рэ­с­ур­саў і ахо­вы на­ва­коль­на­га ася­роддзя плён­на пра­ца­валі на пра­ця­гу мі­ну­ла­га го­да па кан­тролі за на­вяд­зен­нем па­рад­ку на зям­лі і до­браў­па­рад­ка­ван­нем на­се­ле­ных пунк­таў.

Па сло­вах на­чаль­ніка рай­ін­спек­цыі Ана­то­ля Цэй­кі, за мі­ну­лы год бы­ло пра­вед­зе­на 157 аб­след­ван­няў, 174 маніто­рын­гі і 9 па­ля­вых ме­ра­пры­ем­стваў, у вы­ніку якіх бы­ло вы­яў­ле­на 271 па­ру­ш­энне за­ка­на­даўства. У полі зро­ку спе­цы­я­лістаў на пра­ця­гу го­да бы­лі да­ро­гі, сель­ска­га­спа­дар­чыя аб’ек­ты, мес­цы ад­па­чын­ку, за­каз­нікі, ля­сы, вод­ныя аб’ек­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.