Уз­на­га­ро­ды чэм­піё­на: ме­даль – і дач­ка

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Па­д­рых­та­ва­ла Але­на ГАНУЛіЧ. ostrov-red.ganulich@tut.by

Наш зям­ляк Аляк­сандр Ля­хо­віч стаў чэм­піё­нам краі­ны ў спар­ты­ў­най хад­зь­бе на 5 кіла­мет­раў – і ў чар­го­вы раз да­ка­за­ўI што ён зна­ход­зіц­ца ў вы­дат­най спар­ты­ў­най фор­ме.

Га­лоў­ны ўнут­ра­ны старт зі­мо­ва­га спа­бор­ніц­ка­га се­зо­на для Аляк­сандра стаў хо­ць і за­ла­тым, але ня­про­стым.

– На днях у мяне на­рад­зіла­ся дач­ка, я моц­на пе­ра­жы­ваў за жон­ку. Але ат­ры­ма­ла­ся са­брац­ца і па­ка­за­ць няд­р­эн­ны вы­нік: 5 кіла­мет­раў прай­шоў за 19:56,56, – рас­каз­вае Аляк­сандр. – Спад­зя­ю­ся, што на Чэм­пія­на­це све­ту па спар­ты­ў­най хад­зь­бе мы вы­сту­пім год­на.

У пла­нах спартс­ме­на на 2019 год – спа­бор­ніцт­вы на Куб­ках Бе­ла­русі і Еўро­пы. Але га­лоў­ныя спад­зя­ван­ні Аляк­сандр уск­ла­д­вае на 2020 год, у якім ад­бу­дуц­ца Алім­пій­скія гуль­ні і Чэм­пія­нат све­ту па спар­ты­ў­най хад­зь­бе.

Він­шу­ем Аляк­сандра з чар­го­вым зо­ла­там да­чуш­кі! і на­ра­дж­эн­нем

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.