Ахо­ва Дзяр­жаў­най мя­жы

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Кіраўнік дзяр­жа­вы Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка за­цверд­зіў ра­ш­энне на ахо­ву Дзяр­жаў­най мя­жы Бе­ла­русі ор­га­на­мі па­граніч­най служ­бы ў 20NV год­зе.

Па­вод­ле слоў стар­шы­ні Дзярж­па­гран­ка­міт­эта Бе­ла­русі Ана­то­ля Ла­по, Пр­эзід­энт пас­тавіў шэраг за­дач па за­бес­пяч­эн­ні як непа­ср­эд­на па­граніч­най бяс­пе­кі, так і на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі ў цэ­лым. Вяд­зец­ца да­лей­шае ўдас­ка­на­ленне па­граніч­най ін­фра­струк­ту­ры, уз­мац­ня­юц­ца асоб­ныя ўчаст­кі дзяр­ж­грані­цы, у тым ліку на паўд­нё­вым на­прам­ку.

Пры гэтым стаі­ць за­да­ча ва ўста­ноў­ле­ным за­ка­на­даўствам па­рад­ку за­бяс­пе­ч­ва­ць про­пуск праз грані­цу за­ко­на­пас­лух­мя­ных гра­мад­зян і транс­парт­ных срод­каў, каб ад­па­вед­ны пра­ц­эс пра­ход­зіў хут­ка, кам­форт­на і бяс­печ­на.

За мі­ну­лы год па­са­жы­ра­па­ток праз грані­цу па­вя­лічы­ў­ся прыклад­на на 3 пра­ц­эн­ты, а коль­кас­ць транс­парт­ных срод­каў – амаль на 7 пра­ц­эн­таў.

У ліку іс­ну­ю­чых вы­клікаў Ана­толь Ла­по на­зваў неза­кон­ную тран­зіт­ную мі­гра­цыю. Так, на­прыклад, па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да больш як на 57 пра­ц­эн­таў за­фік­са­ва­ны рост неле­галь­най мі­гра­цыі з Ус­хо­ду на За­хад. Зат­ры­ма­на 457 ча­ла­век. «Мы ахоў­ва­ем не толь­кі Дзяр­жаў­ную мя­жу Бе­ла­русі, але аба­ра­ня­ем ад неле­галь­най мі­гра­цыі яш­чэ і Еўра­пей­скі са­юз. І тут мы павін­ны дзей­ні­ча­ць су­мес­на», – ска­заў ён.

Ад­зна­ча­ец­ца так­са­ма па­веліч­энне аб'ёмаў нар­ка­тра­фіка. Бе­ла­рус­кія па­граніч­нікі за­тры­малі за год больш як 450 кг ад­па­вед­ных рэчы­ваў, што прак­тыч­на ў ча­ты­ры ра­зы больш, чым год та­му. «Зра­зу­ме­ла, мы ўдас­ка­наль­ва­ем фор­мы і ме­та­ды (ра­бо­ты па вы­яў­лен­ні нар­ко­ты­каў. – Заў­ва­га БелТА), але ўдас­ка­наль­ва­юц­ца і тыя, хто іх пе­ра­возі­ць», – за­ў­ва­жыў Ана­толь Ла­по.

Што да­ты­чыц­ца па­веліч­эн­ня штат­най коль­кас­ці ор­га­наў па­гранслуж­бы, развіц­ця ма­неўра­ных груп, стар­шы­ня Дзярж­па­гран­ка­міт­эта не на­зваў агуль­най ліч­бы, ад­нак пад­кр­эс­ліў, што гэта на­кіра­ва­на на за­бес­пяч­энне бяс­пе­кі на грані­цы. «На гэты мо­мант ужо сфар­міра­ва­ны ма­неўра­ныя групы (шта­ты) на ўкраін­скім на­прам­ку. Увед­зе­ны ў строй па­граніч­ны пост і па­граніч­ная за­ста­ва. Ця­пер па­чы­на­ем кам­плек­та­ва­ць іх аса­бо­вым скла­дам, уз­бра­ен­нем і тэхні­кай, вы­ход­зі­ць но­вы­мі шта­та­мі на ахо­ву Дзяр­жаў­най мя­жы. Гэта ўз­моц­ні­ць наш пат­эн­цы­ял», – за­явіў ён.

Ана­толь Ла­по рас­тлу­ма­чыў, што ма­біль­ныя групы ў пер­шую чар­гу ары­ен­та­ва­ны на вы­ра­ш­энне за­дач, якія ўз­ні­ка­ю­ць рап­тоў­на. «У ка­ман­дзі­ра час­ці паві­нен пас­та­ян­на бы­ць рэ­зерв, які пад­ні­ма­ец­ца на пра­ця­гу 3-4 хвілін», – ад­зна­чыў кіраўнік па­гран­ве­дам­ства.

Ад­зна­чым, што ра­ней на роз­ных уз­роў­нях га­ва­ры­ла­ся аб пат­эн­цы­яль­най па­гро­зе, а так­са­ма спро­бах уво­зу на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­русі зброі і бо­е­пры­па­саў. На­яў­на­сць та­кіх ры­зык ускос­на па­ц­вяр­джа­ю­ць і да­ныя, агу­ча­ныя ня­даў­на ге­не­раль­ным пра­ку­ро­рам Украі­ны Юры­ем Лу­ц­эн­кам. «Я не жар­тую, у краіне ад 3 да 5 млн неле­галь­ных «ства­лоў», – ска­заў ён у ад­ным з інт­эрв'ю, цы­та­ту яко­га пры­вод­зі­ць агенцтва Укрін­фарм. – Празд­но­ва­ние 75-ле­тия осво­бож­де­ния Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь от немец­ко-фа­шист­ских за­хват­чи­ков во всех рай­о­нах Грод­нен­щи­ны долж­но прой­ти мас­штаб­но, яр­ко, за­хва­ты­ва­ю­ще и остать­ся в па­мя­ти всех жи­те­лей об­ла­сти, – та­кую за­да­чу по­ста­вил за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Грод­нен­ско­го обл­ис­пол­ко­ма Вик­тор Лис­ко­вич на за­се­да­нии об­ласт­но­го ор­га­ни­за­ци­он­но­го ко­ми­те­та по под­го­тов­ке и празд­но­ва­нию этой юби­лей­ной да­ты. Оно про­шло в ми­нув­ший чет­верг в ре­жи­ме ви­део­кон­фе­рен­ции. На за­се­да­нии орг­ко­ми­те­та об­суж­да­лись во­про­сы об­сле­до­ва­ния усло­вий жиз­ни ве­те­ра­нов вой­ны и иных ка­те­го­рий граж­дан, по­стра­дав­ших от ее по­след­ствий, их ме­ди­цин­ско­го об­слу­жи­ва­ния.

Рас­смат­ри­ва­лась пред­ва­ри­тель­ная кон­цеп­ция куль­тур­но-мас­со­вых ме­ро­при­я­тий на­ка­нуне празд­ни­ка и непо­сред­ствен­но в день его про­ве­де­ния. Празд­ник дол­жен быть яр­ким, необыч­ным, мас­со­вым, за­по­ми­на­ю­щим­ся.

В под­го­тов­ку долж­ны вклю­чить­ся и сред­ства мас­со­вой ин­фор­ма­ции об­ла­сти. От них тре­бу­ет­ся осве­ще­ние про­во­ди­мых ме­ро­при­я­тий и со­зда­ние ин­те­рес­ных твор­че­ских про­ек­тов.

Со­сто­я­ние па­мят­ни­ков и мест уве­ко­ве­чи­ва­ния па­мя­ти за­щит­ни­ков Оте­че­ства, ор­га­ни­за­ция тор­гов­ли в празд­нич­ные дни, уча­стие в празд­нич­ных ме­ро­при­я­ти­ях во­ен­но­слу­жа­щих – все это ак­тив­но об­суж­да­лось на ви­део­кон­фе­рен­ции.

– К со­жа­ле­нию, ве­те­ра­нов, лю­дей, пе­ре­жив­ших вой­ну, оста­лось нем­но­го – и очень важ­но, что­бы с ни­ми все­гда бы­ли ря­дом де­ти, мо­ло­дежь, что­бы они успе­ли пе­ре­дать под­рас­та­ю­ще­му по­ко­ле­нию свой опыт и ба­гаж зна­ний, на­учи­ли мо­ло­дых лю­бить Ро­ди­ну так, как лю­бят ее они, – это толь­ко од­на из за­дач, остав­лен­ная пред­се­да­те­лем орг­ко­ми­те­та Вик­то­ром Лис­ко­ви­чем пе­ред участ­ни­ка­ми за­се­да­ния.

Бы­ло при­зна­но, что ра­бо­ту по под­го­тов­ке к празд­но­ва­нию 75-ле­тия осво­бож­де­ния Бе­ла­ру­си от немец­ко-фа­шист­ских за­хват­чи­ков необ­хо­ди­мо ак­ти­ви­зи­ро­вать – апо­гей ее при­дет­ся на 3 июля.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.