Ба­ра­ць­ба за вы­хад у фі­нал

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­д­рых­та­ва­ла Ма­ры­на МАЦКЕВіЧ. ostrov-red.matskevich@tut.by

Юныя бак­сё­ры Астра­вец­кай спе­цы­я­лі­за­ва­най дзі­ця­ча­ю­нац­кай шко­лы алім­пій­ска­га рэ­зерву зма­га­юц­ца за вы­хад у фі­нал рэс­пуб­лі­кан­скіх спа­бор­ніцтваў юнац­кай лі­гі бок­су ся­род удзель­нікаў 20052006 га­доў на­ра­дж­эн­ня.

За лі­дар­ства рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўз­роў­ню зма­га­юц­ца сем ка­манд: збор­ныя ўсіх аб­лас­цей і ка­ман­да го­ра­да Мін­ска. Спа­бор­ніцтва па­ча­ло­ся ў снеж­ні і пра­цяг­нец­ца да мая. Сустр­эчы ка­манд пра­ход­зя­ць па кру­га­вой сіст­эме.

У ка­ман­дзе бак­сё­раў Гро­дзен­шчы­ны вы­сту­па­ю­ць і аст­раў­чане: Ар­сень Мя­леш­ка і Аляк­сандр Ба­руўка спа­бор­ні­ча­ю­ць у ва­га­вой катэ­го­рыі 38,5 кілагра­ма, Кірыл Саўко – 44,5 кілагра­ма, а ва­га­вую катэ­го­рыю 59 кілагра­маў прад­стаў­ляе Кірыл Ра­га­вен­ка.

Збор­ная Гро­дзен­скай воб­лас­ці ўжо пра­вя­ла тры сустр­эчы. Пад­час спа­бор­ніцтваў са спартс­ме­на­мі Ві­цебш­чы­ны вый­грыш­ны бой пра­вёў Кірыл Саўко. Уп­эў­не­на тры­маў­ся на рын­гу і Кірыл Ра­га­вен­ка, але па­я­ды­нак за­кон­чы­ў­ся не на яго ка­ры­с­ць.

У мат­ча­вай сустр­эчы з бак­сё­ра­мі Мін­с­кай воб­лас­ці ач­ко сва­ёй ка­ман­дзе пры­нёс Аляк­сандр Ба­руўка, які вый­граў у са­пер­ніка з Мін­с­кай воб­лас­ці. На жаль, Кіры­лу Саўко па­шан­ца­ва­ла менш.

За­тое ў па­я­дын­ках з бак­сё­ра­мі Мін­ска аст­раў­чане бы­лі на вы­шы­ні: Кірыл Саўко, Аляк­сандр Ба­руўка і Кірыл Ра­га­вен­ка раз­гра­мілі са­пер­нікаў на рын­гу, па­клаў­шы ў скар­бон­ку ка­ман­ды жа­да­ныя ач­кі.

На­пе­рад­зе ў гро­дзен­скай ка­ман­ды яш­чэ ча­ты­ры сустр­эчы – і рэаль­ныя шан­сы тра­пі­ць у фі­наль­ныя спа­бор­ніцт­вы. Дар­эчы, па іх вы­ні­ках бу­ду­ць ад­біра­ць канды­да­таў у юнац­кую збор­ную Бе­ла­русі. Па­жа­да­ем юным астра­вец­кім бак­сё­рам уда­чы!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.