Ра­бо­та шу­кае ча­ла­ве­ка, а той – ха­ва­ец­ца

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Як ужо па­ве­дам­ля­ла­сяI у спі­сы гра­мад­зянI не за­ня­тых у эка­но­мі­цыI уклю­ча­на VSS жы­ха­роў на­ша­га ра­ё­на. Чле­ны ра­ён­най ка­місіі су­стр­э­лі­ся амаль што з кож­ным з іхI з нека­то­ры­мі – не па ад­на­му ра­зу: ці­кавілі­сяI ча­му люд­зі не пра­цу­ю­цьI ра­зам ду­маліI як да­па­маг­чы ім знай­с­ці ра­бо­туI – шу­калі ва­ры­ян­тыI маг­чы­мас­ціI аса­бі­ста раз­маў­ля­лі з кіраўні­ка­мі…

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.