Дзе­ці ў небяс­печ­ным ста­но­віш­чы

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­вод­ле мат­э­ры­я­лаў БелТА.

ча­ны па­ра­дак вы­яў­лен­ня небяс­печ­най для дзя­цей аб­ста­ноўкі су­пра­цоўні­ка­мі тэ­ры­та­ры­яль­ных ор­га­наў унут­ра­ных спраў у ме­жах іх кам­пет­эн­цыі».

Пер­шы з трох крыт­э­ры­яў – гэта неза­да­валь­ненне ба­ць­ка­мі ас­ноў­ных жыц­цё­вых патр­эб­на­сцей дзі­ця­ці (па­кі­данне без ежы, ствар­энне пе­раш­код для ат­ры­ман­ня аба­вяз­ко­вай агуль­най ба­за­вай аду­ка­цыі ў лю­бой фор­ме яе ат­ры­ман­ня), сіст­э­ма­тыч­нае невы­ка­нанне рэ­ка­мен­да­цый мед­ра­бот­нікаў па ды­ягно­сты­цы, ляч­эн­ні і (або) ме­ды­цын­с­кай рэа­біліта­цыі дзі­ця­ці, што па­гра­жае яго жыц­цю і (або) зда­роўю і інш.). Дру­гі пункт – неза­бес­пяч­энне ба­ць­ка­мі на­гля­ду за па­вод­зі­на­мі дзі­ця­ці і яго ла­дам жыц­ця, у вы­ніку ча­го дзі­ця ўчы­няе пра­ва­па­ру­ш­эн­ні. Тр­эці – вяд­зенне ба­ць­ка­мі ама­раль­на­га ла­ду жыц­ця, злоў­жы­ванне сваі­мі пра­ва­мі і (або) жорст­кае абы­ход­жанне з дзі­цем, у су­вязі з чым мае мес­ца небяс­пе­ка для жыц­ця і (або) зда­роўя дзі­ця­ці.

Аба­рон­цы па­рад­ку змо­гу­ць ац­э­нь­ва­ць сіту­а­цыю, на­вед­ва­ю­чы гра­мад­зян, якія ста­я­ць на пра­філак­тыч­ным уліку, до­ма, пра­вод­зячы ін­ды­ві­ду­аль­ную пра­філак­тыч­ную ра­бо­ту з непаў­на­лет­ні­мі. Гэта да­ты­чыц­ца візітаў у сем'і па мес­цы жы­хар­ства, а так­са­ма раз­гля­ду за­яў і па­ве­дам­лен­няў. На су­пра­цоўнікаў мілі­цыі ўскла­да­юц­ца аба­вяз­кі тлу­ма­чы­ць сем'ям, якія зна­ход­зяц­ца ў СНС, ад­па­вед­ныя пра­ва­выя пы­тан­ні і патра­ба­ван­ні за­ка­на­даўства, пры неаб­ход­на­сці – рых­та­ва­ць да­ку­мен­ты для на­кіра­ван­ня ба­ць­коў або ін­шых сва­я­коў непаў­на­лет­ніх у ляч­эб­на­пра­цоў­ныя пра­філак­то­рыі.

Ра­ш­эн­ні аб прызнан­ні дзя­цей у СНС, пры­ня­тыя да ўступ­лен­ня ў сі­лу гэтай пас­та­но­вы, пад­ля­га­ю­ць пе­рагля­ду на пра­ця­гу шас­ці ме­ся­цаў пас­ля ўступ­лен­ня яе ў сі­лу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.