Атрад хут­ка­га рэа­га­ван­ня

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

ПРАЦЯГ. Па­ч­а­так на 1-й стар.

– Чым зай­ма­ец­ца атрад хут­ка­га рэа­га­ван­ня?

Вад­зім Ле­бяд­зевіч: Ас­ноў­ны на­кіру­нак на­шай дзей­на­сці – до­бра­ахвот­ная і хут­кая да­па­мо­га ў са­мых роз­ных скла­да­ных сіту­а­цы­ях. Нека­то­рыя па­мыл­ко­ва ата­я­сам­лі­ва­ю­ць над­звы­чай­ныя здар­эн­ні толь­кі са сты­хій­ны­мі бед­ства­мі нак­шталт зем­лятру­саў ці па­во­дак – але гэта не так. По­шук пра­паў­ша­га ча­ла­ве­ка, да­па­мо­га на ма­са­вых ме­ра­пры­ем­ствах, раз­да­ча цё­плай гар­ба­ты ў ма­роз ці про­ста су­пра­ва­д­ж­энне да­до­му незна­ё­ма­га ча­ла­ве­ка, яко­му рап­там ста­ла др­эн­на, – у жыц­ці ха­пае мо­ман­таў, дзе патра­бу­ец­ца да­па­мо­га нераў­на­душ­ных люд­зей. З гэтай мэтай і ства­ра­юц­ца до­бра­ахвот­ныя атра­ды Чы­рво­на­га Кры­жа. Доб­рых спраў шмат не бы­вае.

Алег Дра­ган: Мы – не про­ста група эк­тр­э­ма­лаў-ама­та­раў. Пас­ля ствар­эн­ня атра­да ва­лан­цё­ры прай­шлі курс па ака­зан­ні пер­шай да­па­мо­гі і псі­ха­са­цы­яль­най пад­т­рым­кі. Дар­эчы, не тр­э­ба блы­та­ць яе з пер­шай ме­ды­цын­с­кай да­па­мо­гай. Мы не ме­ды­кі, не мо­жам ра­бі­ць апе­ра­цыі, за­шы­ва­ць ра­ны – але ўме­ем на­клас­ці шы­ну ці правіль­на даставі­ць па­цяр­пе­ла­га на мес­ца, ку­ды пры­ед­зе «хут­кая да­па­мо­га». – У атра­да ёс­ць наз­ва? Вад­зім Ле­бяд­зевіч: Ка­нешне! Доў­га не ма­глі вы­бра­ць – ва­ры­ян­таў бы­ло шмат, але ўсе не «ча­п­ля­лі». Нар­эш­це пры­ду­малі: «Чы­рво­ныя кры­лы» – гэта пе­рак­лі­ка­ец­ца з Чы­рво­ным Кры­жам, і сло­ва «кры­лы» свед­чы­ць, што мы за­ў­сё­ды га­то­вы хут­ка прый­с­ці на да­па­мо­гу.

– Што най­больш за­пом­ніла­ся за пер­шы год ва­шай дзей­на­сці?

Вад­зім Ле­бяд­зевіч:Прак­тыч­на ўсё. По­шукі пра­паў­ша­га муж­чы­ны, калі ра­зам з су­пра­цоўні­ка­мі мілі­цыі пра­ч­э­свалі лес, ра­зу­ме­ю­чы, што ад тва­ёй піль­на­сці і ўва­гі за­ле­жы­ць жыц­цё ча­ла­ве­ка. Раз­да­ча га­ра­чай гар­ба­ты ў Астраў­цы на Ва­до­х­рыш­ча і пад­час моц­ных ма­разоў на пунк-

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.