Мілас­ці просім на Астра­веч­чы­ну ў гос­ці

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Ры­та ДРЭМА.

…за­пра­шалі ў сет­цы інт­эр­нэт маль­скія і спон­даўскія школь­нікі – і ад­на­ча­со­ва спа­бор­ні­чалі ў аб­лас­ным кон­кур­се …Мой род­ны край».

На кон­курс пра­па­ноў­ва­ла­ся дасла­ць інт­эрак­ты­ў­ныя пла­ка­ты, бук­ле­ты, пр­э­зен­та­цыі або від­эа­ролікі пра свае род­ныя мяс­ці­ны.

Ка­ры­на Хар­чан­ка са Спон­даўска­га НПК ра­зам з Тац­ця­най Вік­та­раў­най Яку­бе­ло­віч зра­білі від­эа­ролік­за­пра­ш­энне да зна­ём­ства з кра­яві­да­мі і сла­ву­тас­ця­мі Астра­веч­чы­ны.

Пом­нікі ар­хіт­эк­ту­ры, ма­ляўнічыя кра­яві­ды з вы­шы­ні пту­шы­на­га па­лё­ту, рэкі і азё­ры, ці­ка­выя мяс­ці­ны і аб’ек­ты, за­воч­нае па­да­рож­жа па агра­га­рад­ках ра­ё­на і Астраў­цы – уда­ла па­дабра­ныя фо­та­здым­кі да­ю­ць яс­кра­вае ўяў­ленне пра пры­га­жос­ць і са­ма­быт­на­сць на­ша­га краю.

У на­мі­на­цыі «Вы­дат­ныя мяс­ці­ны на­ша­га ра­ё­на» ўд­зель­ні­ча­ла 16 ра­бот. Від­эа­ролік «У гас­цях у Астра­веч­чы­ны» Ка­ры­ны Хар­чан­кі за­няў іі мес­ца.

Вуч­ні Маль­ска­га НПК Ра­ман і Ар­цём Кал­па­кі з да­па­мо­гай Воль­гі Пілі­паў­ны Са­ла­ма­шан­кі зра­білі пр­э­зен­та­цыю пра сла­ву­та­га зем­ля­ка Іосі­фа Гаш­кеві­ча. У ёй дзе­ці рас­ка­за­лі пра жыц­цё, за­хап­лен­ні і дзей­на­сць вя­до­ма­га паліты­ка, наву­коў­цы, мо­ва­з­наў­цы; пазна­ё­мілі з Ма­ля­мі – мес­цам, дзе Іосіф Ан­то­навіч пра­вёў апош­нія га­ды свай­го жыц­ця. – У на­шай шко­ле рэалі­зу­ец­ца пра­ект «Наш зям­ляк Іосіф Гаш­кевіч – пер- шы расій­скі кон­сул у Японіі»: ство­ра­на тэ­ма­тыч­ная экс­пазі­цыя, якая зна­ё­мі­ць з асо­бай Гаш­кеві­ча, рас­пра­ца­ва­на экс­кур­сія з пра­вяд­зен­нем май­стар-кла­саў. Мы пад­т­рым­лі­ва­ем ста­сун­кі з мін­скім ін­фа­ц­эн­трам япон­скай куль­ту­ры, – рас­каз­вае ды­р­эк­тар Маль­ска­га НПК Ана­стасія Іва­наў­на Баг­да­но­віч. – Мат­э­ры­я­лаў у нас шмат, па­ка­за­ць і рас­ка­за­ць ёс­ць пра што – та­му пад­рых­та­ва­ць ра­бо­ту да кон­кур­су дзе­цям бы­ло ня­цяж­ка. З 22 кон­курс­ных ра­бот, за­яў­ле­ных у на­мі­на­цыі «Сла­ву­тыя зем­ля­кі на­ша­га краю», пр­э­зен­та­цыя Ра­ма­на і Ар­цё­ма Кал­па­коў пра Іосі­фа Гаш­кеві­ча за­ня­ла ііі мес­ца.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.