Ліла­ся му­зы­ка – са сц­э­ны ў ду­шу

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Што на­пра­ца­валі мяс­цо­выя ар­ты­сты ў мі­ну­лым год­зеI ці не за­бы­лі лю­бі­мыя гле­да­ча­мі пес­ні і мінія­ц­ю­рыI што но­вень­ка­га з’явіла­ся ў іх рэпер­ту­а­рыI ці за­палілі­ся на мі­халіш­каўскім небас­хі­ле но­выя зо­рач­кі – гэта вы­свят­ля­лі жы­ха­ры агра­га­рад­ка Мі­халіш­кіI якія прый­шлі на кан­ц­эрт у мяс­цо­вы Дом куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.