Се­ян­цы да пе­ра­мо­гі да­раслі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Пад­рых­та­ва­ла Але­на ГАНУЛіЧ.

Па вы­ні­ках ра­бо­ты за мі­ну­лы год ле­са­га­да­валь­нік ДЛГУ …Астра­вец­кі ляс­гас» за­няў іі мес­ца ў галі­но­вым рэй­тын­гу ле­са­га­да­валь­нікаў рэс­пуб­лікі і ў тр­эці раз па­цверд­зіў званне …ўзор­ны».

За вы­ка­нанне кож­на­га асоб­на­га па­каз­чы­ка наліч­ва­ла­ся ад 3 да 5 ба­лаў.

Акра­мя гэ­та­га, каб ат­ры­ма­ць ста­тус узор­на­га, ле­са­га­да­валь­нік паві­нен ад­па­вя­да­ць шэра­гу патра­ба­ван­няў: са­ма­а­куп­на­сць, плош­ча не менш за 5 гек­та­раў, вы­рош­ч­ванне ле­саўтва­ра­ю­чых па­род др­эў і ін­шыя.

– У кон­кур­се на ат­ры­манне зван­ня ўзор­на­га пра­вод­зіў­ся дру­гі этап ад­бо­ру, – рас­ка­за­ла ін­жы­нер па ле­са­ад­наў­лен­ні і мелія­ра­цыі Ка­цяры­на Ка­валь­чук. – У Мініст­эр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі мы ад­сы­лалі па­шпар­ты з пад­ра­бяз­ны­мі спра­ва­з­да­ча­мі па кож­ным з кон­курс­ных па­каз­чы­каў, у тым ліку і фо­та­здым­кі на­шых «га­да­ван­цаў» у роз­ныя пе­ры­я­ды го­да.

– Пры­ем­на, што ра­бо­та на­ша­га ле­са­га­да­валь­ніка ад­зна­ча­на на та­кім вы­со­кім уз­роўні, – падр­эс­лі­ла су­раз­моў­ца.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.